he Bogambara prison is no more

The government has decided to permanently close the country's oldest and the second largest prison established by the British colonial rulers in the 19th century.

   More...
Jan 16, 2019 11:39 pm
ch.‍%yKh ioyd ,l=Kq 264 l b,lalhla yUd .sh wh¾,ka; ta lKavdhu ;r.h k;r lrkúg /ialr f.k isáfha '''
Jan 16, 2019 12:01 am
Bfha wdrïN jQ ´iag%ේ,shdkq újD; fgksia YQr;dj,sfha m<uq jgfha§u iamd[a[fha frdfífgda njqáiagd w.Ü '''
Jan 15, 2019 11:49 pm
Y‍%S ,xld C%slÜ lKavdhfï ysgmq iqmsß C%Svlfhl= jk ;s,lr;ak ä,aIdka tlaÈk C%slÜ msáfha '''