Time to buy Christmas Gifts   More...

Tjqka ishÆ fokd uy mdr ueo fvd,alshla jdokh lrñka" oñ;a wixlf.a .S;hla .dhkd lrk


Nov 08, 2019 09:53 pm    Views: 389

wnqvdì k.rfha uy mdrla ueo oñ;a wixl" fvd,als .iñka isxÿ lS yeá

mqj;a /ila uejQ .dhk Ys,amS oñ;a wixl" miq.sh Èfkl wnqvdìj, ixpdrhl ksr; ù ;sfnkjd'

ta ckm%sh ckm%sh iyrd *a,EIa ix.S; lKavdhfï idudðlhska iuÛskqhs'

iyrd *a,EIa kdhl m%§ma" iekagd" ;=Idr jf.au" k§r fkdaksiq;a fï wjia:djg tl;= fj,d ysáhd'


Tjqka ishÆ fokd uy mdr ueo fvd,alshla jdokh lrñka" oñ;a wixlf.a .S;hla .dhkd lrk ùäfhdajla fï fjoaÈ iudc udOHj, yqjudre fjkjd'

oñ;a wixl fjkqfjka n,df.k ysgmq rislhska kï oñ;af.a lgyඬ ldf,lska wy,d i;=gq jqKd lsh,hs oek.kak ,efnkafka'


tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska n,kak''
 

he Bogambara prison is no more   More...

English News

CJ requested to appoint a High Court-at-Bar for Eknaligoda case

The Attorney General has requested the Chief Justice for the constitution of a High Court-at-Bar to hear the case

Views: 156    Aug 09, 2019      Read More...

Katy Perry and team ordered to pay nearly $2.8 million in Dark Horse lawsuit

Katy Perry and her producing partners have to pay up in a copyright infringement case over her 2013 song “Dark Horse.”

Views: 170    Aug 09, 2019      Read More...

President said he won’t extend his term - Deshapriya

Chairman of the Elections Commissioner Mahinda Deshapriya stated that President Maithripala

Views: 163    Aug 07, 2019      Read More...

"SERVONO NUOVE REGOLE, PER GLI IMMIGRATI E PER LE SECONDE GENERAZIONI"

"SERVONO NUOVE REGOLE, PER GLI IMMIGRATI E PER LE SECONDE GENERAZIONI"

Views: 132    Apr 01, 2014      Read More...

INPS. Nuovo importo dell'assegno sociale per il 2014

INPS. Nuovo importo dell'assegno sociale per il 2014

Views: 143    Jan 26, 2014      Read More...

Arrivano gli aumenti in busta paga

Arrivano gli aumenti in busta paga

Views: 199    Jan 22, 2014      Read More...

Reato di clandestinit. Il Senato: "Va cancellato"

Reato di clandestinit. Il Senato: "Va cancellato"

Views: 143    Jan 22, 2014      Read More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

Views: 180    Dec 23, 2013      Read More...

Time to buy Christmas Gifts

Time to buy Christmas Gifts

Views: 176    Dec 23, 2013      Read More...

he Bogambara prison is no more

he Bogambara prison is no more

Views: 199    Dec 23, 2013      Read More...

Recently Added

wud;HdxY f,alïjreka yd wdKavqldrjrekag kej; oekqï fok;=re úfoaY ixpdr ;ykï

ysgmq w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d úmlaI kdhl Oqrhg m;a lrk f,i b,a,d tlai;a cd;sl mlaIfha uy

Views: 6    Nov 21, 2019      Read More...

fkdjeïn¾ islqre Okqjg hhs

fkdjeïn¾ islqre Okqjg hhs

Views: 8    Nov 21, 2019      Read More...

.dhkfhka f,dalhu Wu;= l< iqrEms .dhsld

fnd,sjqâ mqrh mh ;enQ weh fjkqfjka iqmsß idohla §ug iqmsß fnd,sjqâ wOHlaIl lrka

Views: 4    Nov 21, 2019      Read More...

uu ys;kafka ta wjia:dfõ ye.Sï udj hgm;a l<d

wÆ; Wmka ksjqka orejka fokakd ;ukaf.a iu,sx.sl ñ;=re hqj,lg ,nd §mq wreu mqÿu

Views: 53    Nov 21, 2019      Read More...

uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s Oqrfha Èjqreï fohs

ta ckdêm;s f,alï ld¾hd,fha§ ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d bÈßfhahs'

Views: 44    Nov 21, 2019      Read More...

ið;ag isßfld; fodr jefia - mqreÿ ;ekgu msßi /ia fõ

ið;a fma‍%uodi uka;S‍%jrhdf.a iyNd.S;ajfhka isßfld; tlai;a

Views: 17    Nov 21, 2019      Read More...

w.ue;s b,a,d wiafjñka iuq.ekSfï foaYkh mj;ajhs

rks,a úl%uisxy uy;d wo ^21& fmrjrefõ w.%dud;H ld¾hd,fha iy cd;sl m%;sm;a;s yd

Views: 3    Nov 21, 2019      Read More...

il, .=re fidhd udj;.u .sfhuq

.eñhdg iuq § Tyq fmka jq ksfji fj;g .sfhñ' läka lv wefik iSkq kdoh fu;ekg kqyqre kqmqreÿ

Views: 10    Nov 21, 2019      Read More...

;kshu bkakhs ux wdid

rdjKd fg,s is;=jfï fikam;sks wehhs' ksrEmK Ys,amskshl jYfhka o weh lemS fmfkhs' ,efnk iEu pß;hlau ndr fkdf.k bka f;dard

Views: 15    Nov 21, 2019      Read More...

by< oeuQ mdka ñ, h<s;a my<g

Bfh ^20& by< oeuQ mdka ñ, jydu l%shd;aul jk mßÈ h<s my< oeuQ nj iuia; ,xld fílß

Views: 19    Nov 21, 2019      Read More...

Image
Image

uu ys;kafka ta wjia:dfõ ye.Sï udj hgm;a l<d

Views: 53  Nov 21, 2019 01:56 pm

Image

uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s Oqrfha Èjqreï fohs

Views: 44  Nov 21, 2019 01:50 pm

Image

uyskao rdcmlaI w.ue;s Oqrhg

Views: 175  Nov 20, 2019 09:23 pm

Image

t;fldg ñksyd oel,d ;shkjd" ÿjf.a lfka lrdnq fol ke;s nj

Views: 235  Nov 20, 2019 04:03 pm

Image

frdays;f.a f.or .sh ckm;s wf;a iqr;,a jqk mqxÑ ks¾jdka

Views: 256  Nov 20, 2019 02:01 pm

Image

w.ue;sf.ka úfYaI m%ldYhla - kj w.ue;s ÈfkaIa .=Kj¾Ok@

Views: 167  Nov 20, 2019 12:00 pm

Image

wNskj ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI ish Oqrfha jev Ndr .kS

Views: 162  Nov 19, 2019 11:56 am