Time to buy Christmas Gifts   More...

rgj,a 198 l jHdma; ù we;s fldfrdakd ffjrih fya;=fjka ñh.sh ixLHdj 21"181 la olajd by< f.dia we;s nj úfoia


Mar 26, 2020 11:05 am    Views: 196

COVID 19 .; jQ meh 24 ;=< iamd[a[fha 656la ì,s .kS
f,dj mqrd urK 20"000 blaujhs - fldfrdakd ksid reishka ckm;s mqáka .;a; ;SrKh

tla,laI 13"770 la iïmQ¾Kfhkau iqjh ,n,d''
brdkfhka urK 143 la" fko¾,ka;fha urK 80 la''
bkaÈhdj lockdown lsÍu;a iuÛ isÿ jQ foa''

rgj,a 198 l jHdma; ù we;s fldfrdakd ffjrih fya;=fjka ñh.sh ixLHdj 21"181 la olajd by< f.dia we;s nj úfoia jd¾;d i|yka l<d' f,dj mqrd wdidÈ;hska ydr ,laI 67"594 la jd¾;djk w;r" bka tla,laI 13"770 la iïmQ¾Kfhkau iqjh ,nd we;s njhs jd¾;djkafka'

miq.sh meh 24 ;=<o b;d,sfhka fldfrdakd urK 683 la jd¾;djQ w;r" fï jkúg tys iuia: urK ixLHdj 7"503 la' W;=re b;d,sfhka jeäu urK ixLHdjla jd¾;dù we;s w;r" tu ;;a;ajh ol=Kq b;d,shg jHdma;ùu je<elaùu i|yd trg fi!LH n,OdÍka oeä m%h;akhl ksr;j isák njhs úfoia udOH jd¾;dj, oelafjkafka'


74"386 fofkl=g ffjrih wdidokh ù ;sfnkjd'

tfukau .;jQ meh 24 ;=< iamd[a[fhka urK 656 la jd¾;dù ;sfnkjd'

ta wkqj iamd[a[fha fï jkúg jd¾;dù we;s uq¿ urK ixLHdj 3"467 la' tys wdidÈ;hka ixLHdj 49"515 la olajd by< f.dia we;s njhs úfoia jd¾;d i|yka lf<a'

m%xYfha meh 24 la ;=< urK 231 la jd¾;djk w;r" uq¿ wdidÈ;hka ixLHdj 25"600 la'

kj urK 155 la iu.Û weußldfõ iuia; urK ixLHdj 942 la olajd by< f.dia we;s w;r" wdidÈ;hka ixLHdj 65"778 la njhs úfoia jd¾;d i|yka lf<a'


brdkfhka urK 143 la" fko¾,ka;fha urK 80 la iy c¾uksfha urK 47 la .;jQ meh 24 ;=< jd¾;dù ;sfnkjd'

kj fldfrdakd ffjrih me;srhdfï wjodku fya;=fjka f,dal ck.ykfhka y;frka tlla fï jkúg oeä iSud lsÍïj,g hg;aj Ôj;a jkjd'

úfoia udOH jd¾;d lf<a ì,shk 1'3 l ck;djla fjfik bkaÈhdj jid oeóug ;SrKh lsÍu;a iu.Û fuu ;;a;ajh Wodù we;s njhs'

ta wkqj iudc iïnkaO;d iy ixprKhg wod<j fuu iSud mkjd ;sfnkjd'

fï w;r" ;j;a Oqr ld, folla i|yd ieliQ jHjia:d ixfYdaOk flgqïm;g wod<j ,nk wfma%,a 22 jkod meje;aùug kshñ;j ;snQ Pkao úuiSu l,a oeóug mshjr .;a nj reishdkq ckdêm;s õ,eÈó¾ mqáka m%ldY l<d'

ta" trg rdcH rEmjdysKsh Tiafia ck;dj wu;ñka'

me;sr hk fldfrdakd ffjria wjodku fya;=fjka fuu ;SrKh .;a njhs Tyq m%ldY lr we;af;a'

tfukau" ffjrih me;sr hdu md,kh lsÍu i|yd ,nk i;sh ksjdvq ,nd§ugo lghq;= lr ;sfnkjd'
Image result for coronavirus spanishImage result for coronavirus spanishImage result for coronavirus spanishImage result for coronavirus spanishImage result for coronavirus spanish
 
 

 

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR   More...

English News

Spreading misinformation on coronavirus punishable by 5 years in prison – Police

DIG Ajith Rohana says that spreading misinformation in social media on COVID-19

Views: 2    Apr 07, 2020      Read More...

COVID-19 cases in Sri Lanka reach 180

Two more patients have been diagnosed with the COVID-19 virus today (07), stated

Views:     Apr 07, 2020      Read More...

Sri Lankas COVID-19 death count rises to 6

Sri Lanka confirmed its 6th death due to COVID-19 as an 80-year-old male succumbed to the virus today

Views:     Apr 07, 2020      Read More...

Several staff members of Apeksha Hospital quarantined

A COVID-19 infected person had visited the Emergency Treatment Unit (ETU) of the

Views: 15    Apr 06, 2020      Read More...

UK prime minister in hospital as Queen Elizabeth urges unity in special address to nation

Britain was thrown into a mixed state of shock and calmness on Sunday, as Prime

Views: 16    Apr 06, 2020      Read More...

Musician Jayantha Ratnayake passes away

Popular musician Jayantha Ratnayake, the son of veteran singer Victor Ratnayake, has

Views: 14    Apr 06, 2020      Read More...

Female who delivered a baby in Beruwala infected with coronavirus

The number of COVID-19 cases in Sri Lanka has increased to 159 as 8 new cases were reported yesterday.

Views: 31    Apr 04, 2020      Read More...

Largest drug haul seized in high seas brought to Dikkowita harbour

Sri Lankan Navy launched a successful naval operation to seize a large consignment of drugs. This

Views: 58    Apr 02, 2020      Read More...

Sri Lanka reports third COVID-19 death

Another patient who tested positive for the Coronavirus has died, marking the

Views: 43    Apr 02, 2020      Read More...

Two admitted to Polonnaruwa Hospital on coronavirus suspicions

Two persons have been admitted to the Polonnaruwa hospital on the suspicion of

Views: 300    Mar 12, 2020      Read More...

Recently Added

f.dvla wudre fyfvla tlla wdjd - ta fj,dfõ wdidÈ; frda.Ska ú;rla .kak fj,djla'

fldfrdakd je<£ urKhg <xj isá tx.,ka;fha fjfik Y%S ,dxlsl ldka;djla" ffjrifhka .e,jqKq

Views: 10    Apr 07, 2020      Read More...

;j;a wfhl= ì,s .kS - furg urK ixLHdj 6 olajd by<g ^ùäfhda&

Y%S ,xldfõ yh jeks fldfrdakd urKh óg iq¿ fudfyd;lg fmr jd¾;d jQ nj fi!LH wOHlaI

Views: 6    Apr 07, 2020      Read More...

pd,aia l=udrhdg;a fldfrdakd fnda lr,d" fmd,sisfhka kvq;a jegqKq" iqrEmS .dhsld lksld lmQ¾ .ek ,enqKq wÆ;au wdrxÑh

fldúÙ 19 wdidÈ;hl= ùu fya;=fjka ;j;a ckm%sh jQ bka§h

Views: 16    Apr 07, 2020      Read More...

wfma%,a w. jkúg furg fldfrdakd frda.Skaf.a jeäùula

wfma‍%,a wjika i;sh olajd furáka jd¾;d jk fldúâ khskaàka fyj;a

Views: 5    Apr 07, 2020      Read More...

fmdä nnd,j fjkog;a jvd mßiaiñka n,d .kak" fï fj,dfõ yeu isiagï tllau b;du;a ÿ¾j,hs`

fï fj,dfõ wdrlaIl ;;a;ajh jqk;a fjkog jvd álla ;o ksid frday,a mßmd,k lghq;=;a fjkog jvd álla fjkia fj,hs ;sfhkafka'

Views: 40    Apr 07, 2020      Read More...

Ökhg mlaImd;s jqjd hehs f,dal fi!LH ixúOdkfha m%Odkshdg b,a,d wiafjkakehs n,mEï

ta" fldúâ - 19 fyj;a fldfrdakd ffjrifha jHdma;sh iïnkaOfhka Ökh oelajQ m%;spdr .ek f,dal fi!LH

Views: 28    Apr 07, 2020      Read More...

Ökfha hqjdka wefußldfõ fvd,rh mrohs o@ f,dal n,j;d ;SrKh lsÍfï wka;su fudfyd;

f,dal wd¾:slhg iDcqj j.lshk Ökh iy wefußldj fï jkúg f,dal n,j;d ljfrlao hkak Wr.dñka isák wjia:djla

Views: 31    Apr 07, 2020      Read More...

weußldj oK .iaijhs" meh 24la ;=< 1250la ffjrihg ì,s

iamd[a[fha fldfrdakd urK 13"341la f,i igyka jk w;r" b;d,sfha urK ixLHdj 16"523la' m%xYfha Èkl jeäu urK

Views: 33    Apr 07, 2020      Read More...

,kavkfha isá ;j;a YS‍% ,dxlslhska fofofkl= fldfrdakd ffjrifhka ureg

bka tla wfhla ,kavkfha mÈxÑ jhi wjqreÿ 72 la jQ ,,s;a pQ, fmf¾rd

Views: 30    Apr 07, 2020      Read More...

fldfrdakd ffjrih msßñkag udrdka;sl jkafka wehs@

ngysr úoHd{hskag wkqj f,dj jeäu fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdjla jd¾;d ù we;s b;d,sfha fuf;la jd¾;d ù we;s fldfrdakd jhsria

Views: 97    Apr 07, 2020      Read More...