FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR   More...

mqf;a fldfya o wyoaÈ;a fï iqkaor mska lu;a lr f.ku ;uhs f.org wäh ;sífí


Aug 11, 2020 03:48 pm    Views: 296

wfka uy;a;hd fïl lkafka fldfydu o lsh,d udud flfkla wymq fj,dfõ mmqj msÉÑ,d .shd
Wcdrejg uy f,dl=jg fjäka .kak rfÜ" fjkiau úÈylg .;a; wmQre fjäu iudc udOHfha l;dnyg

u,hd mrlal= Wkdg lula kE fïl lr,u hux'f.org hoa§ 12;a myqfj,d'''

mqf;a fldfya o wyoaÈ;a fï iqkaor mska lu;a lr f.ku ;uhs f.org wäh ;sífí'''

yelskï ðúf;a yeuodlu i;=ákau bkak mq¿jka whqßkau ðúf;a mgka .kak'''

,újdyh, lshkafka wms yefudagu ySkhla jf.a fohla''' tal Ôúf;a ,iaiku oji lsh,;a flfklag lshkak mq¿jka'''

b;ska ta jf.a ,iaik ojila b;du by<skau iurkak ljqo wleue;s'''@ tfyu jqK;a''' fï l;dj álla fjkia'' fï l;dfõ ukud, hqj< újdy ux.,Hh iur,d ;snqfKa fjkiau úÈylg'''''''''''''''''''


fï ,fjäfï, PdhdrEm lsysmhlau uqyqKq fmdf;a yqjudre fjñka ;sfhk ksid wmsg ys;=Kd ta .ek Tng;a lshkak'''

ÈYdka iy wfkdaud lshk fï hqj< Tjqkaf.a újdyh wirK ñksiqka fjkqfjka lem lr,d ;snqKd' ta jf.au ÈYdka fï .ek i|yka lrñka PdhdrEm igykl=;a uqyqKq fmd;g tl;= lr,d ;snqKd'

ta ishÆu PdhdrEm my;ska n,kak''''

.=refoú÷ka f.ka wy,d ;sfhkafka ux
mqf;a" oka fokak mq¿jka fõ,dfõ fokak mq¿jka fydou foa jáu foa oka fokak lsh,d'
wf;a ;shk if;a yß úhoka lr,d ukqiaifhlaf.a l=ila mqrjkak ys;=kq yeu fudfydf;a§u ta msk ta whqßkau uf.a ðúf;a § lr,d ;shkjd
uf.a fjäu ojfia lsh,d tal f,dl= fohla fkfjhs'
l=i .skak lshkafka yeu ukqiaifhla ygu fmdÿ fohla'
yelskï wmg mq¿jka yeu fõ,djl ukqiaifhla f.a l=ila mqrj,d wE;ska boka n,,d i;=ákau isys lrkak thska ,efnk i;=gq lsisodl ñ, lrkak neß fõú`
fï lghq;= lr f.k hoa§ f.or hkak l,ska iqkaor woyila wdjd'
ukud,fhla ukud,shla mdf¾ weúoka .syska lEu fnokjd wfma ðúf;a lsisu ojil oel,d ;snqfka kE ta;a ys;=kd fï wirK ñksiaiqka f.a l=i mqrj,d f.or W;aijhg hkak'
ud;ru ta fudfydf;a bomq yeu hdpl ukqiaifhla ygu ''''' tlla tlal ''''' ÿkafka ðúf;a ta ukqiaifhda yg fkd,enqKq fohla úÈhguhs`
wfka uy;a;hd fïl lkafka fldfydu o lsh,d udud flfkla wymq fj,dfõ mmqj msÉÑ,d .shd`
u,hd mrlal= Wkdg lula kE fïl lr,u hux'f.org hoa§ 12;a myqfj,d'
ta jf.au fï iqkaor odfka ug fokak ´k ksid f.or wïud ;d;a;d fldfyo mqf;a fldfya o wyoaÈ;a fï iqkaor mska lu;a lr f.ku ;uhs f.org wäh ;sífí'
ta yskdj - ta jpk yeuodlu wfma yoj;a j, /õfoú'
yelskï ðúf;a yeuodlu i;=ákau bkak mq¿jka whqßkau ðúf;a mgka .kak'
jpkhlska yß Wmldrhla l,d jQ ishÆu fokdg fndfyduhla mska `


  

Time to buy Christmas Gifts   More...

English News

Soldier dies, 2 injured in fatal crash on Nugegoda flyover

An army soldier was killed and two others were left injured after a vehicle

Views: 698    Jul 20, 2020      Read More...

A 13-year-old girl dies when the toilet pit exploded at her home - Father uses carbide to stop the stench emanating from the pit

A 13-year-old girl has died when a toilet pit exploded in her house. He mother who was close by has been

Views: 1509    Jun 01, 2020      Read More...

Music Producer summoned by CCD Is Govt. utilizing Iraj to quash political opponents? – Video

National Organizer of the Foundation to Protect Public Rights Asela Sampath states that the Colombo Crimes

Views: 1209    May 24, 2020      Read More...

Major Gen.(Rtd) Sumedha Perera assumes duties

Major General (Retired) Sumedha Perera who was appointed as Secretary to the

Views: 933    May 20, 2020      Read More...

MP Kavinda’s complaint: Malsha hands over her phone to CCD

Former Western Provincial Councillor Malsha Kumaratunga, the daughter of former Minister Jeewan

Views: 958    May 20, 2020      Read More...

LTTE will never be allowed to raise its head again in this country -Army Commander (video)

LTTE will never be allowed to raise its head again in this country -Army Commander (video)

Views: 632    May 19, 2020      Read More...

Showery condition to enhance over the next few days

The showery condition over the island particularly in the southwestern part is likely to enhance to some extent during the next few

Views: 506    May 14, 2020      Read More...

Total number of Covid-19 cases rise to 916

UPDATE (06.35 pm): The COVID-19 patient identified earlier this evening (14) is the

Views: 477    May 14, 2020      Read More...

COVID-19: Count goes up with 63 new recoverie

Meanwhile, the count of total COVID-19 cases detected in the country is at

Views: 359    May 14, 2020      Read More...

Thirty (30) navy personnel confirmed for Covid -19: SL Country total increases to 368

Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva stated that 30 Navy personnel at the Welisara Navy camp has been

Views: 538    Apr 23, 2020      Read More...

Recently Added

w.ue;s we;=¿ mjqf,a ieu" weu;s kdu,af.a wdor”h mq;Kqjka ksfjig ms<s.;af;a fufyuhs

;reK yd l%Svd wud;H kdu,a rdcmlaI miq.sh ojil W;=ï msh moúh ,enqfõ mqxÑ mqf;l=g msfhl= fjñkqhs'

Views: 55    Sep 20, 2020      Read More...

wms idrx. mq;df.a m%Yak .ek;a oekf.k ysáhd' tajd ksrdlrKh lrf.k idrx.u ;uhs ÈklaIs ÿj .ek wfmka weú;a weyqfõ'

m%shidoa mjqf,a jeäuy,a ÈhKsh jQ ÈklaIs miq.sh Èfkl újdy Èúhg msúiqKd' ta''' idrx. Èidfialr

Views: 125    Sep 20, 2020      Read More...

wdfh;a je,s riaidj WU,g lrkak nE' wdfha fï riaidj lf<d;a fjä ;shkjd

lsßkao fmd,sisfha jevne¨ ia:dkdêm;sjrhd mshd yd mqf;l= ksrej;a lr myr ÿka isoaêfha iq<uq< fy<s fjhs

Views: 85    Sep 20, 2020      Read More...

f.dvke.s,a, .s,dneisfuka iqkanqka w;r isrù isá ì,s|d ñhhhs

wo wÆhu isÿjQ wjdikdjka; isÿùfuka ksjil isá mqoa.,hska 05 fofkl= .s,d nisk ,o

Views: 87    Sep 20, 2020      Read More...

mh meg,S jegqKq O¾u l=udrj md.d f.k w,shd bÈßhg .shd'' jk w,shl=g mE.S ñh.sh jkÔù kshdul jrhdf.a urK mÍlaIKh

w,shd .sh wämdr Èf.a wms fo.,awdr lkao ueÈka hk úg tljru jï me;af;ka

Views: 40    Sep 19, 2020      Read More...

uf.a ;snqK wvqmdvqjla ksihs Tjqka nEkaâ tflka udj whska lf<a' uu talg ldgj;a fpdaokd lrkafk kE

fldfyduo b÷ks,a fï ojiaj, Ôúf;a lsh,u jefå mgka.uq@

Views: 109    Sep 19, 2020      Read More...

uOHu lÿlrhg ;o jeis - yegka kdh hhs - c,dY jdka ouhs

Èjhsfka m‍%foaY /qilg wo Èkfha o jeis wfmalaId lrk nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j

Views: 39    Sep 19, 2020      Read More...

iqkaor ukd,shla f,iska yevjqKq mshqñ fndf;acq

mshqñ fndf;acq lshkafka ldf,ka ldf,g úúO l;d tlal lr<shg tk ks,shla' fndfyda fofkla

Views: 101    Sep 18, 2020      Read More...

l=,fialr" wcka; iy lmqf.or h<s;a tl;= fj,d lrmq foa

kqjka l=,fialr" wcka; fukaäia" pdur lmqf.or lsh,d lshkafka" ld,hla Y%S ,xld l%slÜ

Views: 139    Sep 18, 2020      Read More...

.ia k.sk lïlrefjl=g fmd,a .ila i|yd remsh,a 100la Èh hq;=hs )rdcH wud;H wrekaÈl m%kdkaÿ

Y%S ,xldfõ fï jk úg fmd,a ñ, by, f.dia we;af;a f,dal fj<o fmdf,a fmd,a wdY%s;

Views: 108    Sep 18, 2020      Read More...