he Bogambara prison is no more   More...

W;=re fldßhdkq taldêm;sjrhd" tfyu ke;akï ,lsï fcdka, lshQ ieKska Tyqj f,dalhla oek w÷kkjd'


Jan 12, 2021 03:26 pm    Views: 163

nf,a bkafka ljqre jqK;a ug lula kE' uu Tyqg leu;s kE'''
 f,daflu ìh .kajñka" f,dal n,j;d fjkak hk Joe Baidang" lsï fcdaka l< wk;=re weÛùu

“wmsg ;sfhk m%Odk;u ndOlh jkafka tlai;a ckmoh''''
wfma m%;sm;a;s lsis úfgl;a fjkia fjkafk keye'''”

W;=re fldßhdkq taldêm;sjrhd" tfyu ke;akï ,lsï fcdka, lshQ ieKska Tyqj f,dalhla oek w÷kkjd'

miq.sh ojil fï <dnd,;u taldêm;sjrhd 37 jeks WmkaÈkh ieurejd'


WmkaÈkhod Tyq" f,dal n,j;d fjkak hk ,fcda nhsãka, g wk;=re weÛùula lrkakg o wu;l lf<a keye'

kHIaÀl m%ydr)j,g kï ord we;s lsï" ;ud lsisfia;au" nhsãkag leu;s ke;s nj;a miq.sh ojil lsh,d ;snqKd' ta jf.au Tyq g%ïmaf.a iómu ys;jf;la'

g%ïma ckm;s isyskh ch .ekSu Tyq wfmalaId l< kuq;a th fkdys;mq úÈyg fjkia jqKd'

oeka ;ukaf.a kHIaÀl jevms<sfj, .ek fkdlshd lshñka" lsï fï kj kdhl;=udg wk;=re wÛjkak mgka wrf.k'

lsï ish wNs,dYhka i;swka;fha mej;s lïlre mlaIfha wgjeks iïfï,kfha§ fy<s l<d'

,wmf.a úYd,;u i;=rd yd wmf.a kfjda;amdok ixj¾Okhg we;s m%Odk;u ndOlh jkafka tlai;a ckmoh''',

,tlai;a ckmofha n,fha isákafka ljqre jqK;a W;=re fldßhdfõ uQ,sl m%;sm;a;Ska lsis úfgl;a fjkia fjkafka keye'',

fï jk úg;a W;=re fldßhdkq md,lhd hqOuh ;;a;ajhlg jd;djrKh iliñka" ñihs, we;=¿ úúO j¾.fha wdhqO .Kkdjla w;ayod n,ñka isák njhs ,o ika, jd¾;d lrkafka'

The Sun weiqßks'

  

Time to buy Christmas Gifts   More...

English News

Defense Minister approves further detention of Hejaaz Hizbullah

The Minister of Defense has granted approval to further detain Attorney-at-Law Hejaaz Hizbullah for investigations, stated Ada Derana reporter.

Views: 206    Jan 11, 2021      Read More...

Vasudeva Nanayakkara tests COVID-19 positive

Minister Vasudeva Nanayakkara has tested positive for the COVID-19 infection, sources told Ada Derana.

Views: 122    Jan 11, 2021      Read More...

Body of abducted Buddhist monk found in cemetery

Uduwila Dhammasiri Thero, 65, of Thummodara Koswatta Kodikanda Arannya Senasanaya in

Views: 196    Jan 05, 2021      Read More...

Athuraliye Rathana Thero sworn in as an MP

Venerable Athuraliye Rathana Thero has been sworn in as a Member of Parliament before Speaker Mahinda Yapa Abeywardena this morning

Views: 138    Jan 05, 2021      Read More...

61 exiting Western Province test COVID-19 positive

A total of 61 people exiting the Western Province have tested positive for COVID-19 infection following random rapid antigen tests.

Views: 223    Dec 29, 2020      Read More...

Defense Secretary Kamal Gunaratne elevated to rank of General

Defense Secretary Major General (Retired) Kamal Gunaratne has been promoted to the rank of General.

Views: 164    Dec 29, 2020      Read More...

Popular singer Shelton Muthunamage passes away

Popular singer Shelton Muthunamage has passed away at the age of 73 years, family

Views: 166    Dec 29, 2020      Read More...

More areas isolated

More areas have been declared as isolated areas with immediate effect, stated the Commander of Sri Lanka Army Lieutenant General Shavendra

Views: 164    Dec 27, 2020      Read More...

Cinemas to reopen under strict safety guidelines

Prime Minister Mahinda Rajapaksa has advised to reopen cinemas in strict compliance with COVID-19 safety guidelines.

Views: 125    Dec 27, 2020      Read More...

Sri Lanka’s Covid-19 death toll hits 191

Sri Lanka has recorded four new Covid-19 related deaths, the Director-General of Health Services confirmed a short while ago.

Views: 116    Dec 27, 2020      Read More...

Recently Added

fma%uh ì| jegqKq ksid neÜ uEka h<s;a mrK ìß| ,Ûg hhs

neÜ uEka pß;h Tiafia w;sYh ckm%sh jQ olaI k¿fjla f,i fndfyda fokdf.a wdorh Èkd.;a 48 yeúßÈ Views: 10    Jan 22, 2021      Read More...

újdy Ôú;h fyd| fjkak;a ) krl fjkak;a n,mdkafk f;areï .ekSuhs'' udOù weka;ks

Ôúf;a fndfydu fyd|hs' uu ys;kafk wms fï úÈhg yuqfjkafk uf.a újdyfhka miqjhs' tod b|,d wo olajd .;af;d;a" Ôúf;a ;j;a jeä

Views: 11    Jan 22, 2021      Read More...

ksoyia Èk W;aijhg iyNd.sùug iqodkï jQ isiq isiqúhka f.a PCR mÍlaIKfhka fy<sjQ fldúâ fmdl=r

mnrjdß ui 04 fjksod meje;aùug kshñ; cd;sl ksoyia Èk W;aijh i|yd iyNd.S lrùu i|yd mdie,a isiqka msßila iyNd.S lrjk f,i isÿl<

Views: 11    Jan 22, 2021      Read More...

ueKsla jHdmdßlhska mß;Hd. lrkak .sh PCR hka;%h foaYmd,{fhl= ueÈy;a ù j<lajhs

r;akmqr uy frday,g m‍%foaYfha ueKsla jHdmdßlhska úiska mS iS wd¾ hka;‍%hla mß;Hd. lsÍug oerE

Views: 10    Jan 22, 2021      Read More...

jk úkdYh fjkqfjka f.úh hq;= jkaÈh .ek .Kkh l< jd¾;djla nÿ¾§kag

wNshdpkdêlrKh ksfhda.h wkqj ú,am;a;= rlaIs;h wjg msysá l,awdre rlaIs;h we;=¿

Views: 12    Jan 22, 2021      Read More...

nÿ,a," j,mfka m%foaYhg Nqp,khla

ßÉg¾ udmlfha tall 2lg wvq w.hlska hq;a iq¿ NQp,khla j,mfka iy nÿ,a, m%foaYj,ska wo Èk

Views: 9    Jan 22, 2021      Read More...

ojia ;=kl fmï iïnkaOhlska lvjiï iqmsß k¿ jreka újdy ùug ierfihs

ckm%sh fnd,sjqâ kÆ jreka Ojdka tlal ckm%sh ks,shka lsysmfofklau fmï iïnkaOlï ;sínd' ñg fmr ckm%sh ks,s idrd w,s Ldka tlal;a fmïiïnkaOhla

Views: 16    Jan 22, 2021      Read More...

 ;d;a;dg;a l=Uqre fldgila ;snqKd' fmdä ldf,a fï l=Uqrej, ?g f.dhï md.k jevj,g wms;a hkjd' fld< md.kjd

uf. ;d;a;d kïjr ,nkafka uqÈhkafia,df.a uq;=nKavd w;a;kdhl lsh,d' .,f.or je,súg t;=ud Wmka.u' uf. wïud fidñ,dj;S w;a;kdhl' t;=ñh ñksfm fudrhdh .fï' uydudkH ü' tia' fiakdkdhl ue;s;=ud

Views: 16    Jan 22, 2021      Read More...

uyck fi!LH mÍlaIljrekag iy fmd,sia ks,OdÍkag fl< .eiQ wg¿.u mqoa.,hdg jir 06l isr oඬqjula

nKavdr.u" wg¿.u m%foaYfha isÿl< PCR mÍlaIKhlska fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;s njg y÷kd

Views: 22    Jan 21, 2021      Read More...

;r.h w;r;=r l%Svlhka ;sfofkl= iu. whq;= ,sx.sl ino;d meje;ajQ ffjoHjßhg tfrysj l%slÜ wdh;kfhka ;SrKhla

miq.shod wjika jQ tx.,ka;h iu. m<uq fgiaÜ ;rÛdj,sfha§ ;r.hg l%Svd l< fhdjqka ;=ka bßhõ

Views: 40    Jan 21, 2021      Read More...