TODAY - Fri, Jul 20, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jul 20, 2018 09:39 am
wkshï ieñhdf.a Woõ we;sj isysiqkaj jQ ieñhd /f.k f.dia Thg oeïud''
jeä úia;r
Jul 19, 2018 08:51 pm
leu;s foaj,a ;ukaf.a ,. /fËoaÈ wlue;s foaj,a ;ukaf.ka wE;a fj,d hkjd' yerhkak fya;= oyila ;snqk;a yer fkdhk flkd yeuodu;a ;ukaf.a ,.kau bk
jeä úia;r
Jul 19, 2018 12:29 pm
ieñhd ksjig meñfKk úg;a ÈhKsh yඬñka b|,d'''
jeä úia;r
Jul 19, 2018 12:19 pm
uf.a jhi wjqreÿ tlish tlhs' uu ore uqKqmqfrda tlish úis yhfofkl= bkak wïud flfkla' weh l;dj mgka.;af;a tfyuh'
jeä úia;r
Jul 19, 2018 11:09 am
fudlo fmd,sia ks,OdÍkf.a iuyr yeisÍï ksid fmd,sish .ek ck;djg ;sfhk úYajdih f.dvla
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jul 20, 2018 09:58 am
fn!oaOhl= f,i fn!oaO o¾Ykfhka frdìka ;u Ôú;hg tla lr.
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:51 am
weh m<uqjrg wmg yuq jkafka <ud ksfõÈldjl úÈyg'
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:28 am
rislhskaf.a wdorh Èkd.;a olaI rx.k Ys,amsKshla jk ;siqß hqjksld Bfh
jeä úia;r
Jul 19, 2018 11:17 pm
´Ië fyajduoaÿu lshkafka wms ljqre;a wdorh lrk ldf.;a wdorh &Egra
jeä úia;r
Jul 19, 2018 03:19 pm
wo yq.la foaj,a uqyqKqfmd; ksid lr<shg tkjd'
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
;ukaf.a Ôú;h lem lrñka Ôú; 28la fírd .;a W;=ï ßhÿreg ùr kduhla @
Oct 09, 2017 11:33 am   Views: 125

nKavdrfj, isg fldia.u olajd Odjkh jQ .ukd.uk uKav,hg wh;a nia r:hla Wv úydr., § ld¾ñl fodaIhlg ,lajQ wjia:dfõ wä oyil m,a,ulg hd fkd§ nih .,l je§ug i,iajd Ôú;h 28la fírd .;a ßheÿre tÉ'tï' lS¾;s nKavdr ms<snoj miq.sh iufha fndfyda fihska l;dnyg ,la jqkd' tysÈ ish Ôú;h lem lr ;j;a Ôú; .Kkla /l ÿka tu ùr ßhÿre uy;dg ùr kduhla ,nd fok f,i Tyqf.a {d;Ska b,a,d isáhs'


fuu wk;=ßka nKavdrfj, äfmdafõ ßhÿfrl= f,i fiajh l< lS¾;s nKavdrf.a Ôú;h wysñ úh'


;u mjqf,a ;%súO yuqodfõ fiajh lrk ks,OdÍka fofokl= isák nj mjik Tyqf.a {d;Ska ;%súO yuqodj, fiajfha kshq;=j isáh§ fujeks wjia:djl fujeks l%shdjla lf<a kï ùr úN+IK molalï ,efnk kuq;a äfmdaj, tjeks ;;a;ajhla fkdue;s nj;a mjihs'


;u ifydaorhd Ôú;h mrÿjg ;nd Ôú; .Kkdjla fírd .;a nj;a Tyq l< l%shdj wurKSh neúka th th isysùu fjkqfjka ùr kduhla ,efnkjd kï i;=gla nj;a ñh.sh nKavdrf.a ifydaorjre iy ìß| m%shx.sld ks,añKS udOHhg mjik w;r tu wk;=frka lS¾;s úiska Ôú;h fírd ÿka u.Skao m%ldY lrkafka ,;ukaf.a Ôú; fírd §ug ish Ôú;h leml< lS¾;s yd ñh .sh wfk;a mqoa.,hka fofokd ;ukag foúhka yd iudk njhs,


wk;=frka ñh.sh lS¾;s nKavdr fjkqfjka Tyqf.a ksjfia isÿl, isysjgk O¾u foaYkh miq.sh 6 jeksodo odkuh mqKHl¾uh miq.sh 7;a jeksodo fh§ ;sìks'


ñh .sh lS¾;s nKavdr


FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...