TODAY - Fri, Jul 20, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jul 20, 2018 09:39 am
wkshï ieñhdf.a Woõ we;sj isysiqkaj jQ ieñhd /f.k f.dia Thg oeïud''
jeä úia;r
Jul 19, 2018 08:51 pm
leu;s foaj,a ;ukaf.a ,. /fËoaÈ wlue;s foaj,a ;ukaf.ka wE;a fj,d hkjd' yerhkak fya;= oyila ;snqk;a yer fkdhk flkd yeuodu;a ;ukaf.a ,.kau bk
jeä úia;r
Jul 19, 2018 12:29 pm
ieñhd ksjig meñfKk úg;a ÈhKsh yඬñka b|,d'''
jeä úia;r
Jul 19, 2018 12:19 pm
uf.a jhi wjqreÿ tlish tlhs' uu ore uqKqmqfrda tlish úis yhfofkl= bkak wïud flfkla' weh l;dj mgka.;af;a tfyuh'
jeä úia;r
Jul 19, 2018 11:09 am
fudlo fmd,sia ks,OdÍkf.a iuyr yeisÍï ksid fmd,sish .ek ck;djg ;sfhk úYajdih f.dvla
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jul 20, 2018 09:58 am
fn!oaOhl= f,i fn!oaO o¾Ykfhka frdìka ;u Ôú;hg tla lr.
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:51 am
weh m<uqjrg wmg yuq jkafka <ud ksfõÈldjl úÈyg'
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:28 am
rislhskaf.a wdorh Èkd.;a olaI rx.k Ys,amsKshla jk ;siqß hqjksld Bfh
jeä úia;r
Jul 19, 2018 11:17 pm
´Ië fyajduoaÿu lshkafka wms ljqre;a wdorh lrk ldf.;a wdorh &Egra
jeä úia;r
Jul 19, 2018 03:19 pm
wo yq.la foaj,a uqyqKqfmd; ksid lr<shg tkjd'
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
n¾g%ï f.a wÆ;au fmd;a fol
Oct 11, 2017 09:51 pm   Views: 121

rEmjdyskS udOH l,dj kj ‍udj;lg f.k .sh m%ùK l,dlrefjla f,i n¾g%ï ksyd,a y÷kajkak mq¿jka' Tyq w;ska ksuejqKq wmQre fg,s is;=jï Bg lÈu idlaIshla fjkjd' miq.sh Èkj, Tyq rEmjdyskshg ke`.= .ïfmr<sh jir 30 lg miq kej; úldYh jQjd' fï ksid n¾g%ï f.a yelshdjka yd m%ùK;ajh ms<sn| kej; l;sldjla fma%laIlhka w;r we;s jQjd' flfia kuq;a fï Èkj, n¾g%ï f.a kj;u f;dr;=re fudkjdo lsh,d wms úuid neÆjd'


zzfï ojiaj, jeämqru uf.a ld,h lemù ;sfnkafka uf.a zzn¾Ü äðg,a ´äfhda úIqj,aZZ wdh;kfhka ks¾udKh jk jd¾;d Ñ;%mg yd jevigyka lsysmhla fjkqfjka'


ta fjkqfjka uykais fjk w;ru ‍uu rpkd l< zzix{d¾: fõohZZ lD;sh;a m%ldYkh i|yd iQodkï lr ;sfnkjd'


fuh ,xldfõ rEmjdyskS l,dj yodrk yeu fokdgu jeo.;a lD;shla fjkjd'


fuh uu rpkd lf<a uf.a Ydia;%m;s Wmdê ksnkaOkh Wfoidhs' th lD;shla f,i t<soelaùug ,eîu i;=glaa‍' ta jf.a u uu wÆ;au kjl;djla rpkd lrñka isákjd' fï yeu foau bÈßfha§ uf.a rislhka w;g m;a fõú' ''


FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...