TODAY - Fri, Jul 20, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jul 20, 2018 09:39 am
wkshï ieñhdf.a Woõ we;sj isysiqkaj jQ ieñhd /f.k f.dia Thg oeïud''
jeä úia;r
Jul 19, 2018 08:51 pm
leu;s foaj,a ;ukaf.a ,. /fËoaÈ wlue;s foaj,a ;ukaf.ka wE;a fj,d hkjd' yerhkak fya;= oyila ;snqk;a yer fkdhk flkd yeuodu;a ;ukaf.a ,.kau bk
jeä úia;r
Jul 19, 2018 12:29 pm
ieñhd ksjig meñfKk úg;a ÈhKsh yඬñka b|,d'''
jeä úia;r
Jul 19, 2018 12:19 pm
uf.a jhi wjqreÿ tlish tlhs' uu ore uqKqmqfrda tlish úis yhfofkl= bkak wïud flfkla' weh l;dj mgka.;af;a tfyuh'
jeä úia;r
Jul 19, 2018 11:09 am
fudlo fmd,sia ks,OdÍkf.a iuyr yeisÍï ksid fmd,sish .ek ck;djg ;sfhk úYajdih f.dvla
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jul 20, 2018 09:58 am
fn!oaOhl= f,i fn!oaO o¾Ykfhka frdìka ;u Ôú;hg tla lr.
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:51 am
weh m<uqjrg wmg yuq jkafka <ud ksfõÈldjl úÈyg'
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:28 am
rislhskaf.a wdorh Èkd.;a olaI rx.k Ys,amsKshla jk ;siqß hqjksld Bfh
jeä úia;r
Jul 19, 2018 11:17 pm
´Ië fyajduoaÿu lshkafka wms ljqre;a wdorh lrk ldf.;a wdorh &Egra
jeä úia;r
Jul 19, 2018 03:19 pm
wo yq.la foaj,a uqyqKqfmd; ksid lr<shg tkjd'
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
Tõ weiqre l<d'' Tyq m%lg foaYmd,k mjq,l m%n, weu;sjrfhla'' tla;rd Èidjl kdhlfhla '' - taâia je<÷Kq iqrEmsKshf.ka wdkafoda,kd;aul fy<sorõjla''
Oct 12, 2017 09:13 pm   Views: 125

tla;rd m<d;l frday,l iudc frda. idhkhg meñKs iqrEms l;la l< wdkafoda,kd;aul fy<sorõjla ms<sn| zzfoaYhZZ mqj;am; jd¾;d lr ;sfí'


óg i;s follg muK m%:u tu iudc frda. idhkg meñKs iqrEmsKshf.ka wod< ffjoHjrhd l< m%YaK lsÍfï§ fï nj fy<sj we;'


tys§ weh mjid we;af;a ;uka weiqre l< pß; w;r m%lg jHdmdßlhka"fukau k¿jkao isá njhs'


wef.a ;;ajh msßlaiQ ffjoHjrhdg wehg nrm;< iudc frda.hla je<¢ we;s nj i|yka lr ;sfnk w;r frda.hg ms<shï lsÍug kï frda. ksOdkh fidhd .; hq;= hehs mjid we;'


ta wkqj ;uka weiqre l< m%n, foaYmd,lfhl= ms<n|jo weh fuys§ i|yka lr we;'


foaYmd,khg iïnkaO mjq,l iudðlfhl= jk fuu weu;sjrhd oekg wdKavq lrk tla;rd m%Odk mlaIhl fcHIaG uÜgfï weue;s OQrhla orkafkl= nj;a" Tyq oekg ;kslvj fjfik nj;a mjid we;'


tfukau wod< weu;sjrhd tla;rd Èidjl kdhlfhla f,i jev lrk nj;a"wE; m<d;la ksfhdackh lrk Tyq ork weu;s Oqrho .ug iïnkaO nj;a weh fuys§ mjid we;'FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...