TODAY - Fri, Jul 20, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jul 20, 2018 09:39 am
wkshï ieñhdf.a Woõ we;sj isysiqkaj jQ ieñhd /f.k f.dia Thg oeïud''
jeä úia;r
Jul 19, 2018 08:51 pm
leu;s foaj,a ;ukaf.a ,. /fËoaÈ wlue;s foaj,a ;ukaf.ka wE;a fj,d hkjd' yerhkak fya;= oyila ;snqk;a yer fkdhk flkd yeuodu;a ;ukaf.a ,.kau bk
jeä úia;r
Jul 19, 2018 12:29 pm
ieñhd ksjig meñfKk úg;a ÈhKsh yඬñka b|,d'''
jeä úia;r
Jul 19, 2018 12:19 pm
uf.a jhi wjqreÿ tlish tlhs' uu ore uqKqmqfrda tlish úis yhfofkl= bkak wïud flfkla' weh l;dj mgka.;af;a tfyuh'
jeä úia;r
Jul 19, 2018 11:09 am
fudlo fmd,sia ks,OdÍkf.a iuyr yeisÍï ksid fmd,sish .ek ck;djg ;sfhk úYajdih f.dvla
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jul 20, 2018 09:58 am
fn!oaOhl= f,i fn!oaO o¾Ykfhka frdìka ;u Ôú;hg tla lr.
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:51 am
weh m<uqjrg wmg yuq jkafka <ud ksfõÈldjl úÈyg'
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:28 am
rislhskaf.a wdorh Èkd.;a olaI rx.k Ys,amsKshla jk ;siqß hqjksld Bfh
jeä úia;r
Jul 19, 2018 11:17 pm
´Ië fyajduoaÿu lshkafka wms ljqre;a wdorh lrk ldf.;a wdorh &Egra
jeä úia;r
Jul 19, 2018 03:19 pm
wo yq.la foaj,a uqyqKqfmd; ksid lr<shg tkjd'
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
uqyqKq fmdf;ka yuqjQ fmïj;sh n,kak ud;rg wdmq ;reKhdg foúhka isysfjhs - kej;=fka ks,aj,d .`.g mek,d''
Oct 13, 2017 11:23 am   Views: 125

ud;r uydkdu md,u wi,ska ks,aj,d .`.g mek Èú kid .ekSug ;e;a l< ;rKhl= ud;r fmd,sisfha r: jdyk wxYfha ia:dkdêm;sjrhd fírd f.k we;'


tu ;reKhd Èú ydkslr .ekSug .`.g mekSug fya;=j f,i wkdjrKh ù we;af;a wi, isá msßila fukak fydfrla f,i lE.eiSu ksid ìhg m;ajQ tu ;reKhd .`.g mek we;s njhs'


Tyq uqyqKq fmdf;a ;reKshla iu`. fmï in|;djla we;s lrf.k we;' fï ms<sn| ;reKshf.a md¾Yajh oek .ekSfuka miq tu ;reKshf.a md¾Yajfha ldka;djla Tyqg tu ;reKsh f,i bÈßm;a ù" ud;rg yuqjkakg tk f,i wdrdOkd lr we;'


tu wdrdOkdjg wkqj Bfha ^12od& fmrjrefõ tu ;reKhd ud;r uydkdu md,u wi,g meñK we;' túg Tyqg ;u fmïj;sh fjkqjg oel.; yels jQfha tu fmïj;shf.a {d;s md¾Yajhhs' wk;=rej tu {d;Ska fukak fydfrla lshd lE .id we;'


túg wi,g /iajQ úYd, ck;djla fuu ;reKhdg myr fokakg ierfikjd;a iu`. Tyq .`.g mek we;'


Tyq .`.g mekak miq ;reKshf.a {d;Ska fukak ljqo .`.g mekakd lshd lE.ikq ud;r r: jdyk wxYfha ia:dkdêm;s mS' mS' iqÿisxy uy;dg weiS Tyq jyd meñK wi, ;reKhka iu`. .`.g mekak ;reKhd fírd .ekSug úYd, fufyhqula isÿ lr we;'


miqj ;reKhd fmd,sia w;awvx.=jg m;aúh' fmd,sish jeäÿr m%Yak lr Tyq wmrdOj,g iïnkaO mqoa.,hl= oehs fidhd ne,Sug mÍlaIK isÿ lroa§ wkdjrKh jQfha ;udg isÿjQ ,eÊcdj yd ìh ksid Èú ydkslr .ekSug .`.g mek we;s njhs'FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...