TODAY - Sat, Jun 23, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jun 23, 2018 01:37 pm
ud;r k.rfha iaj¾KdNrK wf,úie, fld,a,lEfï isoaêfha§ w;awvx.=jg .;a
jeä úia;r
Jun 23, 2018 01:19 pm
isiqka msßila úiska l< myr§ulska miq nrm;, ;=jd, ,nd fld<U cd;sl frdayf,a m%;sldr ,nñka isá mdi,a isiqfjla wo ^2
jeä úia;r
Jun 23, 2018 08:39 am
fï jf.a ÿlla‌ orkak neye .eyekshlg' uf.a wïudg ms<sldjla‌" uf.a ;d;a;dg wxYNd.h' fokakdgu i,lkak ysgmq uf.a
jeä úia;r
Jun 22, 2018 08:24 pm
ud;r k.rfha iaj¾KdNrK wf,úie,la fld,a,lEug msßila W;aidy lsÍfï isoaêhg wod< iellrefjl= jk fldiaf.dv ;drl keu;
jeä úia;r
Jun 22, 2018 04:04 pm
lshkafka fï ojiaj, ´iag%ේ,shdfõ l;dnyg ,la jQ pß;hla' ta ;u ñh .sh fmïj;df.a Yql%dKq ,ndf.k bka
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jun 22, 2018 03:49 pm
ljqre;a fyd¢ka y÷kk rx.k Ys,amsfhla ;uhs rejka úl%uisxy lshka
jeä úia;r
Jun 22, 2018 12:02 pm
fIß,a fvl¾ újdy fj,d ál ld,hla hk;=re olskak ,enqfKa
jeä úia;r
Jun 21, 2018 11:29 pm
ks¨Is mjkHd kue;s fï iqrEmsKshf.a jD;a;Sh kï ksfõokh' ta;a
jeä úia;r
Jun 21, 2018 09:42 pm
b;ska ;SlaIKf.a wdorKsh mq;Kqjkaf.a wjqreoafoa Wmka Èkh miq.shod fh§
jeä úia;r
Jun 21, 2018 08:56 pm
.dhkh fyda r.mEu tfyu ke;skï l,dj lshk foa yefudagu lrkak neye' ta jf.au ye
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
ujf.a wdYS¾jdoh fofokdgu
Dec 23, 2017 07:44 am   Views: 122

ciaáka în¾ f.a fmïj;sh fi,Skd f.dauia lsh, jßka jr úúO udOHj, igyka jqK;a tawhqßkau tys wfkla me;a;;a mejfikjd' ta lshkafk în¾ iy fi,Skd úril ù isák nj i|yka jk wdrxÑh'rKavq fjù hd¿ fjù wefok fï fofokd f.a wmQre l;kaorfha ;j;a fldgila miq.sh i;sfha È.yereKd' în¾ ) fi,Skd tl;= fj,dÆ' ta ;uhs wÆ;a fkdjk wÆ;au wdrxÑh'fï nj oek.;a; în¾ f.a wdorKSh wïud ^meà uef,Ü& fjkodg jvd i;=áka isákjdÆ'"uu kï ta fokakf.a iïnkaOh .ek jeä fohla okafk keye' fudlo uf.a mq;d fï .ek ud;a tlal l;d fkdlrk ksid'


´kEu mqf;la ;ukaf. fma%u iïnkaOlï .ek wïu,d;a tlal l;d lrkafk keyefk'fldfydu jqK;a uu fi,Skdg wdofrhs' ta fokakg lrkak mq¿jka yeu Woõjlau lrkjd' ug fi,Skd j uqK .eys,d ;sfhkjd' ug thd oeka f.dvla ys;j;a' oeka uf.a mq;d fyd| ;reKfhla uu ta .ek wdvïnr fjkjd' în¾ f.a krl ld,h oeka f.ù wjika jf.hs' ta ksid fjkak we;s Tyqf.a wïud tf,i i;=áka l;d lrkafka' fyd,sjqâmqrfha fndfyda fokl= m%d¾:kd lrkafka u;amekg f,d,a ù whdf,a .; l< kdia;sldr Ôú;fhka ñ§ ola‍I .dhlhl= f,i în¾ g bÈßh hkakg yelsfõjd h lsh,hs'


FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...