TODAY - Sun, Jun 16, 2019
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jun 16, 2019 11:22 am
nqÿ oyu f.!;u uqks÷kaf.a jokska u wid ;snQ wfma ck;djg tys .eUqre wre; id¾:lj jgyd .ekSug u. fN<s ù ;snqfka keye'
jeä úia;r
Jun 15, 2019 12:57 pm
f,dal l=i,dk tlaÈk l%slÜ ;r.dj,shg iu.dój mej;s f,dalfha fyd|u Èß.kajkakd f;aÍfï ;r.fha rka molalu È
jeä úia;r
Jun 15, 2019 12:47 pm
ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a wdorKsh nd, mq;kqjka jQ frdays; rdcmlaI ^ÑÖ& f.a Wmka Èkh miq.shod fh§
jeä úia;r
Jun 15, 2019 10:31 am
fujr whs'iS'iS' f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha ;r.Û /ila j¾Idj ksid fia§ hoa§" jeis ueo ;r.Û meje;aùu ms<sn| Y%S ,xldf
jeä úia;r
Jun 14, 2019 08:12 pm
´kEu Ôúfhl=g Ôj;a fjkak wdydrmdk wjYH fjk ;rug ,sx.sl l%shdldrlïj, fh§u o wjYH fjkjd' f,dalfha meje;au i|yd th iajN
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jun 15, 2019 03:08 pm
flá lf,lskau mqxÑ;srfha iy ߧ;srfha ckm%sh ;rejla njg m
jeä úia;r
Jun 15, 2019 01:11 pm
b;ska fofjks bksug fufyu yÈisfha tl;=jQ yevldr u,ska; ljqo lsh,d fydhkak
jeä úia;r
Jun 15, 2019 01:02 pm
mqckS Nd.Hd lshkafka miq.sh j¾Ifha ysre wjqreÿ l=ußhhs' ysre w
jeä úia;r
Jun 14, 2019 12:17 pm
we;a;gu uu ioaohla ke;af;a ioao lrkak fya;=jla ke;s ksid' jevla fkdlr uu kslrefK
jeä úia;r
Jun 14, 2019 11:10 am
m%ùK .=jkaúÿ,s yd rEmjdyskS ksfõÈld ;s,ld rKisx
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
yeÍ fu.dka ux.,Hh uehs 18
Dec 31, 2017 10:21 am   Views: 36

t<fUk 2018 kj jif¾ ;j;a rdclSh ux.,Hhlg nlsxyeï ud,s.h ,l,eyeia;s jkjd' fndfyda fokl= n,dfmdfrd;a;= iy.;j miqjQ yeÍ l=ure iy fyd,sjqâ ks<s fu.dka udla,a f.a újdy ux., W;aijh ;uhs fï rdclSh wjia:dj' fuu ux., Wf<, ,nk jif¾ uehs 19 od meje;afjk nj ì%;dkH rc mjqf,a ksjyk jk fliskagka ud,s.h miq.shod ks, jYfhka ksfõokh l<d'


tu ksfõokfhys jeä ÿrg;a i|yka jkafka yeÍ - fu.dka ux.,Hh úkaäi¾ ud,s.fha Ydka; fcdaÊ foõ ue÷f¾§ meje;afjk njhs' yeÍ - fu.dka hqj< újdy .súi .;af;a miq.sh udifha§hs' bka miqj Tjqka fofokd m%ldY lf<a újdy ux., W;aijh 2018 uehs udifha Èkhl meje;afjk njhs' újdyfhka miqj hqj< fliskagka ud,s.fhys mÈxÑhg hEughs ie,iqï lr we;af;a' miq.sh i;sfha fu.dkag ì%;dkH uy ?ckf.ka ^yeÍ l=uref.a w;a;ïud f.ka& iïm%odhsl werhqula ,enqKd' ta fujr k;a;,a od rdclSh mjqf,a Woúh;a iu`. .; lsÍu i|yd rc mjq,g wh;a iekaä%yeñ j;= hdhg meñfKk f,ihs'


FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...