TODAY - Fri, Oct 19, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Oct 19, 2018 03:54 pm
úfoia udOH jeäÿrg;a ioyka lrkafka Tyq Tyqf.a 72 jeks WmkaÈkh ieuÍfuka meh lsysmhlg miq
jeä úia;r
Oct 19, 2018 02:15 pm
wdorh ms<sn|j wefik l;kaor fndfydah' tajdhska iuyrla iqkaor jqj;a ;j;a tajd lgql;ajfhka msreKq wdor
jeä úia;r
Oct 19, 2018 09:25 am
ish ieñhd úiska ìß|f.a uj urd oud ìß|f.a w;a fol lmd oeóu ksid wirK jQ ldka;djla&zwnj
jeä úia;r
Oct 18, 2018 10:35 pm
lshkafka ,iaik ldka;djla' wehf.a jhi wjqreÿ 35hs' ysgmq ksrEmsldjla',iaik mjq,a ðú;hla .; l, wehg miq.sh Èfkl tl;eka fjkjd' ta
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Oct 19, 2018 03:42 pm
ikSmhla lsh,d lshkak;a neye' oeka álla weúÈkak;a wudrehs' t
jeä úia;r
Oct 19, 2018 03:22 pm
isxy, iskudfõ" fg,skdgH l,dfõ fukau" fõÈldfõo
jeä úia;r
Oct 19, 2018 03:16 pm
furg l,d flaIa;%hg wka;¾cd,h Tiafia m%yik jevigyka /ila kejqï f,i od
jeä úia;r
Oct 19, 2018 02:12 pm
oiqka m;srK lshkafka ´kEu pß;hlg mK Èh yels w;s olaI k¿
jeä úia;r
Oct 19, 2018 09:30 am
ir,d ldßhjiï lshkafka ñg j¾I .Kklg fmr <ud ks,shla f
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
yeÍ fu.dka ux.,Hh uehs 18
Dec 31, 2017 10:21 am   Views: 201

t<fUk 2018 kj jif¾ ;j;a rdclSh ux.,Hhlg nlsxyeï ud,s.h ,l,eyeia;s jkjd' fndfyda fokl= n,dfmdfrd;a;= iy.;j miqjQ yeÍ l=ure iy fyd,sjqâ ks<s fu.dka udla,a f.a újdy ux., W;aijh ;uhs fï rdclSh wjia:dj' fuu ux., Wf<, ,nk jif¾ uehs 19 od meje;afjk nj ì%;dkH rc mjqf,a ksjyk jk fliskagka ud,s.h miq.shod ks, jYfhka ksfõokh l<d'


tu ksfõokfhys jeä ÿrg;a i|yka jkafka yeÍ - fu.dka ux.,Hh úkaäi¾ ud,s.fha Ydka; fcdaÊ foõ ue÷f¾§ meje;afjk njhs' yeÍ - fu.dka hqj< újdy .súi .;af;a miq.sh udifha§hs' bka miqj Tjqka fofokd m%ldY lf<a újdy ux., W;aijh 2018 uehs udifha Èkhl meje;afjk njhs' újdyfhka miqj hqj< fliskagka ud,s.fhys mÈxÑhg hEughs ie,iqï lr we;af;a' miq.sh i;sfha fu.dkag ì%;dkH uy ?ckf.ka ^yeÍ l=uref.a w;a;ïud f.ka& iïm%odhsl werhqula ,enqKd' ta fujr k;a;,a od rdclSh mjqf,a Woúh;a iu`. .; lsÍu i|yd rc mjq,g wh;a iekaä%yeñ j;= hdhg meñfKk f,ihs'


FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...