TODAY - Fri, Dec 14, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Dec 13, 2018 05:43 pm
md¾,sfïka;=j úiqrùug ckm;sjrhd ,nd .;a ;SrKh wNsfhda.hg ,la lrñka fYa%IaGdêlrKhg bÈßm;a lr ;snQ
jeä úia;r
Dec 13, 2018 03:13 pm
udj; m%xYfha .,a*a n¾ka yryd jeà we;s wmQre udj;ls' ta wka lsisjla ksid fkdj Èklg meh 2la muKla .uka l< yels bka wk;=rej w&aum
jeä úia;r
Dec 13, 2018 11:23 am
wod< ldka;dj jir foll ld,hla ;siafia trg .Ksld ksjdihl tu jD;a;sfha fhdojd we;s njghs trg udOH jd¾;d lr we;af;a'
jeä úia;r
Dec 13, 2018 09:50 am
.egjr úh hkq fndfyda foa is;g fukau .;g o oefkk tfy;a ta fudkjdoehs yßyeá fkdjegfyk" tneúka tajd fidhd hdug fm<fUk jhia
jeä úia;r
Dec 12, 2018 08:14 pm
Èfha .s,S w;=reokaj isá isiqjl=f.a Èú fírd .ekSug ody;a yeúßÈ mdi,a isiqúhla Èfha
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Dec 13, 2018 03:45 pm
miq.sh Èkj, bkaÈhdfõ m%isoaO pß; lsysmhlf.a új
jeä úia;r
Dec 13, 2018 03:36 pm
tfla bkak yskaod ;uhs uf.a iuyr rislfhda jeä mfriaiug uf.ka tfyu wykafka' t
jeä úia;r
Dec 12, 2018 03:49 pm
kÈks fma%uodi lshkafka olaI jf.au ckm%sh .dhsldjla' ore fofofkl=f.a ujla
jeä úia;r
Dec 12, 2018 03:07 pm
fíì Ydksld lsõjdu ljqo fkdokafk@ fõÈldf&otild
jeä úia;r
Dec 12, 2018 01:15 pm
foaÿKq wdldfia Ñ;%mgh yryd by< fma%laIl wdl¾IKhla È
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
flhsÜ,sf.a rka wdNrK w;=reoka
Feb 18, 2018 08:21 pm   Views: 256

iqrEmS ks<s flhsÜ,ska uelayshq kjd;eka f.k isá fydag,a ldurhg fydr ryfia we;=¿ jQ mqoa.,hl= weh i;=j ;snQ fvd,¾ 1"50"000 la muK jákd iaj¾KdNrK fidrlï lr we;ehs mejfikjd' fï ms<sn|j weh fnj¾,s ys,aia fmd,Sishg meñKs,a,la bÈßm;a lr we;ehs fyd,sjqâ udOHj, i|yka ù ;sfnkjd' óg l,skao fnj¾,s ys,aia m%‍foaYfha /£ isá flkav,a fck¾" flúka yeÜ" tï frdiï we;=¿ ;j;a fyd,sjqâ l,dlrejka iy l,dldßhka i;= jQ jákd NdKav fuf,i fidrlï lr ;snq njhs mejfikafka' fuu isoaêhg miqj wef.a újdyh isÿ jQ njhs"fyd,sjqâmqrfhka jd¾;dfjkafka' flhsÜ,sJff.a w; .;af;a ckm%sh k¿jl= jk fcdaka iagefudaia' újdyh isÿjqfKa le,sf*daks‍hdfõ ,sÜ,a n%jqka ys§hs' fï fjkqfjka W;aijh meje;ajqfKa fnj¾,sys,aia ys msysá fcdaka iagefudaiaf.a ksjfiaÈhs' 2007 § fg,s jD;dka;hl iy Ñ;%mghl iq¿ pß; ksrEmKhka isÿlrñka rx.k lafIa;%hg msúis flhsÜ,ska 2014 § úldYh jQ 'o jeïmh¾ vhÍia' kï jQ fg,s kdgH ud,dfõ r`.mEfuka jvd;a ckm%sh jqKd'

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...