TODAY - Mon, Sep 24, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Sep 23, 2018 02:57 pm
Ôú;h iqkaorj .;l< Tyqg fï oඬqju ,enqfKa wdorhg jvd ffjrh biau;= jQ ksidh' fï Tyqf.a l;djhs
jeä úia;r
Sep 23, 2018 02:50 pm
wfma ;d;a;d ol=Kq m<df;a m%isoaO jHdmdßlfhla' wïug riaidjla lrkak wjYH jqfKa kE' wfma mjq,g lsisu wvqmdvqjla ;snqfK;a kE' hdk jdyk" j;=
jeä úia;r
Sep 23, 2018 02:24 pm
fuys§ fmd,sia‌ Wmdh ¥;hl= fhdojd fuu w;awvx.=jg .ekSu lr we;s w;r ielldßhka l< m%ldY wkqj wod<
jeä úia;r
Sep 22, 2018 11:11 am
fï Èkj, f*ianqla iudc cd, fjí wvúfha b;du;a ixfõ§ ùäfhdajla yqjudre fjñka mj;skjd'ta
jeä úia;r
Sep 21, 2018 02:39 pm
uOqIdka wdnD keue;s fyfrdahska cdjdrïlrejd wmrdO nqoaê tallfha ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg f.k r|jd ;nd .ekSfï ksfhda. u;
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Sep 23, 2018 02:53 pm
ksudIs isßj¾Ok lshkafka ldf.;a is;a Èkd.;a ckm%sh ;rejla ls&
jeä úia;r
Sep 22, 2018 10:30 pm
uf.a .u kqjr È.k' m%d:ñl wOHdmkh yeoErefõ foysw;a; cd;sl md
jeä úia;r
Sep 22, 2018 11:16 am
ufyaIs uOqYxld mqxÑ ;srfha fukau iskudfõ ckm%sh rx.k Ys,amskshla'
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
wKavr fou<la
Mar 10, 2018 10:22 pm   Views: 172

ck;djf.a k¿jd jqKdu bkafk ck;dj;a tlalfk' tal ksid yß yß w;aoelSï n,kakg rkacka rdukdhlg isoaO fjkjd' fudkjd jqK;a rkacka ta fjk foaj,a ú| .kafka yßu iqkaorj' fïl;a ta jf.au l;djla' yenehs álla mrKhs' ta;a rij;a' Tkak ojila rkacka .syska fyda,a tfla oñ< Ñ;%mghla n,kak' tf;kaÈ rkackaf.a oeä rislfhla yuqfj,d' ;reK Tyqf.a Æla tl álla geñ,a jf.a'


NdIdj f;afrkafk ke;s jqKdg Ñ;%mgh ,iaik we;s' talhs ux n,kak wdfj'


rkacka wr fldÆjg lsh,d'


hx i¾ hx Ñ;%mgh n,kak' ux fjk foaj,a lsh,d fokakï'


ta lshmq ;df,ka rkacka ys;=jÆ fï fld,a,g oñ< mq¿jka we;s lsh,d' Tyq;a tlal ióm wiqkl rkacka jdä jqKdÆ' Ñ;%mgh mgka wrf.k m%Odk k¿jd jQ úl%ï ;srhg wdjÆ'


fudlla ta lsõfj'


úl%ïf.a m<uq foni .ek rkacka wr fldÆjf.ka wy,d'


tal jqfKa i¾ fufyuhs' k¿jd wdjd' Bg miafia Tfydu jqKd' oelmq foa ;uhs i¾ jqfKa'


B<. oñ< vhf,d.a .ek;a rkacka weyeõjÆ' tal ;uhs i¾ lsõfj' oelafl keoao jqK foa' wkak tal ;uhs lsõfj'


fldÆjd tfyu lshkjÆ' ne,skakï ta fhdaOhd oñ< nfiys okak we;s fohla keye' rkacka tlal Ñ;%mgh n,kakg ;sfhk wdidjghs oñ, jf.a rÛmd,d ;sfhkafka'


FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...