TODAY - Sat, Jul 21, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jul 21, 2018 02:02 pm
Ôúf;a yefudagu ySk ;sfhkjd' tajd bIag lr.kak f.dvla wh lemlsÍï lrkjd' ´kEu ldka;djlg ;sfhk f,dl=u ySkhla ;uhs uõ
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:54 pm
ukqiai ðú;hla wrf.k fï f,daflg ìysfjk yeu ukqiaifhlau wrf.k wd wdhq ld,h wjika fjk ;=re ðj;a fjkak ´k'
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:50 pm
OkqIal jD;a;sfhka ;%Sfrdao r: ßhÿfrl= jQ w;r lsßn;af.dv kdfyak ue;sõ ksjdi ixlS¾Kfha mÈxÑj isá
jeä úia;r
Jul 20, 2018 02:30 pm
fï kug jvd yefudau okafka Mr Bean lsh,d' f,dl= fmdä ;reK uyÆ yeu flfkl=gu wu;l fkdjk fï pß;h ñh .shd lsh,d m%isoaO
jeä úia;r
Jul 20, 2018 11:30 am
Bðma;=fõ mqrdúoHd{hka úiska jir 2000la muK merKs wegiels,s j,ska iukaú; .%ekhsÜ óks fmÜáhla
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jul 21, 2018 02:05 pm
mshqñ yxiud,s lshkafka iudc cd, fjí wvú ksid m%isoaO jqkq p
jeä úia;r
Jul 20, 2018 02:47 pm
thdj uq,skau yïnfjkfldg yß wdvïnrhs' ta ojiaj, uu ys;=fõ
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:58 am
fn!oaOhl= f,i fn!oaO o¾Ykfhka frdìka ;u Ôú;hg tla lr.
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:51 am
weh m<uqjrg wmg yuq jkafka <ud ksfõÈldjl úÈyg'
jeä úia;r
Jul 20, 2018 09:28 am
rislhskaf.a wdorh Èkd.;a olaI rx.k Ys,amsKshla jk ;siqß hqjksld Bfh
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
fÊ ‍bfiâ fnfhdkafi m%ix. /,a,l
Mar 28, 2018 03:40 pm   Views: 124

fÊ' bfiâ iy fnfhdkafi .dhl .dhsld hqj<f.a ckm%sh m%ix.h kï flrefKa '‍Tka o rka gqj¾' hkqfjka' fï m%ix.h uq,a jrg .s.=ï ÿkafka 2014 cQks udifha§hs' W;=re wefußldfõ m%foaY 19 l§ iy h‍qfrdamd rgj,a 2 l§ ix.S; rildóka mskjQ fu m%ix. ud,dfjka ,o wdodhu fvd,¾ ñ,shk 109 la'‍ kerUQ fma%laIl msßi 9 ,laIhlg wêlhs'


oeka fï hqj< i‍Qodkï jkafka 'Tka o rka' m%ix.fha fojeks wÈhrg uq, mqrkakhs' fï .ek úúO wdrxÑ miq.sh i;s lsysmh ;=< me;sreK;a fÊ' ‍bfiâ fyda fnfhdkafif.ka lsisÿ ks, m%ldYhla isÿ flrefKa keye' u|la ksyඬj isá Tjqka fofokd miq.sh i;sfha m%ldY lf<a zzTka o rka - 2ZZ f,iska tys fojeks m%ix. ud,dj tx.,ka;fha ldä*a kqjßka we/fUk njhs' bkamiqj tx.,ka;fha ,kavka" uekafpiag¾ we;=¿ k.r /il meje;afjk fï m%ix.h fvkaud¾lh" c¾uksh" b;d,sh we;=¿ hqfrdamd rgj,g o /f.k hdug kshñ;hs' wefußldfõ k.r /il meje;aùug o kshñ; zzTka o rka - 2ZZ .S; pdßldj ksudjg m;ajkafka fï jif¾ Tlaf;danrfha§ lekvdfõ pekal=j¾ k.rfha meje;afjk m%ix.fhka'


FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...