TODAY - Sun, Jan 20, 2019
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jan 19, 2019 03:31 pm
;Uq;af;a.u fmd,sishg ÿrl:k weu;=ula ÿka mqoa.,hl= fuu f;dr;=re ,nd ÿkafka miq.sh mia jeksod oyj,a fod<yhs ld,g muKh'
jeä úia;r
Jan 19, 2019 02:55 pm
m%ùK rx.k Ys,amS celaika weka;kS uy;df.a yd l=udß uqKisxyf.a mq;=ka fofokd iy ÈhKsh Bfha^18& hq.
jeä úia;r
Jan 18, 2019 03:54 pm
mq;a;,u jkd;ú,a¨j m‍%foaYfha fmd,a j;a;l j<oud ;snQ fndaïn ksIamdokhg fhdod .kakd wên, mqmqrk o%jH lsf,da
jeä úia;r
Jan 18, 2019 11:02 am
kñka Ȩ ksiaixld jk weh 1984 j¾Ifha fõhkaf.dv m%foaYfha§ Wm; ,enqjdh' weh nyf;dark úfha isgu ;u fmrNjh ms&
jeä úia;r
Jan 17, 2019 10:09 pm
.Dyfiaúldjka f,i ueofmrÈ. rgj,g hk furg ldka;djka nyq;rhlg isÿjk ÿla.eyeg wm fy<s lf,a jrla fojrla fkdfõ'
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jan 19, 2019 03:03 pm
Bfha Èkfha celaika weka;kS mjqf,a orejka ;sfokdu hq. Èúhg m
jeä úia;r
Jan 19, 2019 12:52 am
ä,ka; ud,.uqj lshkafka ljqo lsh,d wuq;=fjka yÿkajd fokak wjYH fjkafka
jeä úia;r
Jan 19, 2019 12:13 am
m%ùK rx.k Ys,amS celaika weka;kS uy;df.a yd l=udß uqKisxyf.a mq;=ka
jeä úia;r
Jan 18, 2019 04:05 pm
m%ùK rx.k Ys,amS celaika weka;kS uy;df.a yd l=udß uqKisxyf.a mq;=ka
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
uqjka me<eiafia zzueKsflaZZ iuq.kS
Apr 08, 2018 12:14 pm   Views: 27

uqjekame,eiai .=jkaúÿ,s kdgHfha ueKsfla pß;hg ish yඬ odhl;ajh ÿka r;akdj,S lel=Kj, uy;añh Bfha oskfha ish Èú.uk ksud l<dh'


ñhhkúg 87 jeks úfha miq jQ weh .=jkaúÿ,s kdgHh" fõÈld kdgH" fg,s kdgH yd iskudj hk ish¿ l,d lafIa;%hkays ish rx.k odhl;ajh ,nd foñka buy;a ckdorhg m;aj isáhdh'


i;aiuqÿr Ñ;%mgfhka iskudjg msúis weh Èhuka;s" lreulaldrfhda" wdrdOkd" ovhu" nÜá" jÿ, jeks Ñ;%mg /ilg ish rx.k odhl;ajh ,nd§ we;' jir 50g jeä ld,hla l,d ldßkshl f,i lghq;= l< weh iriú iïudkh" ckdê;s iïudkh we;=¿ iïudk /ilska msÿï ,eîug iu;ajQjdh'


uqjkame,eiai .=jkaúÿ,s kdgHud,dj fg,s kdgHhla f,i fma%laIlhka w;rg f.k tau i|yd rkañKs;ekafka lrk ,o má.; lsÍula w;r;=r frda.S jQ miq lsisÿ ks¾udKhlg ish odhl;ajh fkdÿka nj weh miq.sh Èkl ish ys;j;a mqj;am;a l,dfõ§kag mjid ;sìKs'


fmd,sisfha ix{d wxYfha ks,Odßhl= iu. újdy ù isá r;akdj,S lel=Kfj, uy;añh mq;=ka y;r fokl=f.a yd ÈhKshka fofokl=f.a ujls'


FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...