TODAY - Thu, Jul 19, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jul 19, 2018 12:29 pm
ieñhd ksjig meñfKk úg;a ÈhKsh yඬñka b|,d'''
jeä úia;r
Jul 19, 2018 12:19 pm
uf.a jhi wjqreÿ tlish tlhs' uu ore uqKqmqfrda tlish úis yhfofkl= bkak wïud flfkla' weh l;dj mgka.;af;a tfyuh'
jeä úia;r
Jul 19, 2018 11:09 am
fudlo fmd,sia ks,OdÍkf.a iuyr yeisÍï ksid fmd,sish .ek ck;djg ;sfhk úYajdih f.dvla
jeä úia;r
Jul 18, 2018 08:12 pm
wrdì" bx.%Sis" iamd[a[ we;=¿ rdcH NdId 8g jvd l;d lsÍug olaIhs''
jeä úia;r
Jul 18, 2018 01:07 pm
wefußldkq ksrEmk lafIa;%fha ;drldjla jk lsï ldfâIshkaf.a fidfydhqßhl jk lhs,s fck¾ úis fjks
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jul 19, 2018 03:19 pm
wo yq.la foaj,a uqyqKqfmd; ksid lr<shg tkjd'
jeä úia;r
Jul 19, 2018 02:32 pm
fï jk úg m%ix. fõÈld /il Tjqkaf.a olaI k¾:khka
jeä úia;r
Jul 19, 2018 11:37 am
ckm%sh m%ùk rx.k Ys,amsKs iqika;d pkao%u,sf.a tlu ÈhKsh jQ ckm%sh
jeä úia;r
Jul 18, 2018 08:19 pm
flfia kuq;a ksrEmk lafIa;%fha isák fï olaI iqrEmS ksrEmk Ys,amskshf.
jeä úia;r
Jul 18, 2018 01:38 pm
lKavdhï ix.S;h ;=, ;u ku rojd.kak oYl .Kkdjla mqrd wð;a uq;=l=udrK fjfy
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
wjika .uka.sh ;d;a;d iy mq;d
May 16, 2018 02:45 pm   Views: 126

wjika .uka.sh ;d;a;d iy mq;d

jjqkshdj mdjlal=,u"iQvqfjkaoms,õ jefõ ;sî mqoa.,hska fofofkl=f.a u< isrere folla wo^16& Woeik fidhd.;a nj jjqkshdj fmßhW¿lal=,u fmd,Sish mjikjd'

fmd,Sish mejiQfõ jjqkshdj iQvqfjkaoms,õ m%foaYfha mÈxÑ 48 yeúßÈ tia'uqia;dmd kue;s msfhl=f.a yd jhi wjqreÿ 15 la jq tï'ihdia kue;s orefjl=f.a u< isrerla tf,i fidhdf.k we;s njhs'

ñhs.sh mqoa.,hska mshd yd mq;d jk njo fmd,Sish wkdjrKh lrf.k ;sfnkjd'

i;=ka ueÍug jeõ iSudfõ weo ;snq úÿ,s /yekl .eàfuka urKhka isÿj we;s njg fmd,Sish iel m< lrk w;r" isoaêh iïnkaOfhka jjqkshdj" fmßhW¿lal=,u fmd,Sish jeäÿr mÍlaIK fufyhjhs'

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...