TODAY - Thu, Dec 13, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Dec 12, 2018 08:14 pm
Èfha .s,S w;=reokaj isá isiqjl=f.a Èú fírd .ekSug ody;a yeúßÈ mdi,a isiqúhla Èfha
jeä úia;r
Dec 12, 2018 11:08 am
ms,smSkfha lsndfí m%foaYfha mÈxÑ ù isá wka; ÿmam;a mjq,l 1978 foieïn¾ 17 jeksod msßñ
jeä úia;r
Dec 12, 2018 10:59 am
fjdIskagka fmdaia‌Ü‌ udOHfõÈ cud,a lYfyda.sf.a isrer len,sj,g lmd we;af;a fi!È wNHka;r wdrla‌Il wud;HdxYfha f
jeä úia;r
Dec 11, 2018 09:23 pm
wfhdauh isrerla msysàu ksid f,dalfhau wjOdkh Èkd.;a 12 yeúßÈ frdc¾ kï
jeä úia;r
Dec 11, 2018 08:13 pm
iqn me;=ï - 4 ëjr hd;%dj fírej, ëjr jrdfhka uiqka urkakg uqyqÿ .sfha bl=;a Tlaf;daïn¾ 15 jeksod' Tjqkaf.a tlu
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Dec 12, 2018 03:49 pm
kÈks fma%uodi lshkafka olaI jf.au ckm%sh .dhsldjla' ore fofofkl=f.a ujla
jeä úia;r
Dec 12, 2018 03:07 pm
fíì Ydksld lsõjdu ljqo fkdokafk@ fõÈldf&otild
jeä úia;r
Dec 12, 2018 01:15 pm
foaÿKq wdldfia Ñ;%mgh yryd by< fma%laIl wdl¾IKhla È
jeä úia;r
Dec 12, 2018 11:59 am
pka§m chfldä lsõj .uka ta ljqo lsh,d flfklag tlmdr Tyqj u;lhg f
jeä úia;r
Dec 11, 2018 08:45 pm
yßu ;Dma;su;a" yß i;=áka uu ta ld¾hfha kshef,kafk'
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
orejka kj fokl= fmd,a lvd ðj;a lrk Èßh msfhl=f.a ixfõ§ l;dj
Aug 10, 2018 01:42 pm   Views: 279

orejka kj fokl= fmd,a lvd ðj;a lrk Èßh msfhl=f.a ixfõ§ l;dj

fmd,a lvd orejka kj fofkl=f.ka hq;a mjq,la Ôj;a lrk wmQre msfhl= ms<sn| .f,afj, há.,afmd;a; m%foaYfhka jd¾;d jkjd'

37 yeúßÈ m%shka; ùrlafldä jk Tyqg iy Tyqf.a ìß| jk 37 yeúßÈ .hdks ksfrdaIkS hqj<g orejka oi fofkl= ,eî we;s kuq;a thska tla orefjl= yÈisfha ñh.sh njhs Tjqka mjikafka'


Tjqkaf.a ksjfia oekg mdi,a hk jhfia miqjk orejka wg fofkl= isák w;r tla ÈhKshla fjk;a m%foaYhl <ud ksjdihl Èúf.jk nj;a Tjqka mjikjd'

ta w;ßka jeäuy,a orejdf.a jhi wjqreÿ 13 la jk w;r nd,u ÈhKshf.a jhi wjqreÿ 4 la'

Tyqf.a ìß| o oekg reêr mSvkh iïnkaO frda.S ;;a;ajhlska o fmf<k njhs Tyq mjikafka'

oeä wd¾:sl wmyiq;d uOHfha Ôj;ajk Tjqkag Wmldrhla l< yels kï 076)4020275 wxlfhka Tjqka weu;sh yelshs' 

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...