TODAY - Sat, Feb 16, 2019
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Feb 16, 2019 12:02 pm
miq.sh Èkj, fndfyda l;dnyg ,lajQ flfkla ;uhs wdjd l,a,sfha kdhlfhl= nj yeu;eku l;dnyg ,lajQ wreka isoaOd¾;a ffu;%Shka'
jeä úia;r
Feb 15, 2019 11:37 pm
md;d, kdhl udl÷f¾ uOqIa iuÛ vqndhs ys§ w;awvx.=jg .ekqKq ckm%sh .dhl wu,a fmf¾rd" u;ao%jH
jeä úia;r
Feb 15, 2019 11:32 pm
.=ma; wkdjels m< lrk wkaO ;eke;a;shla jk n,af.aßhdkq cd;sl ,ndnd jx.d, f,dal m%isoaO pß;hla'
jeä úia;r
Feb 15, 2019 07:37 pm
Tyq bka wk;=rej ðj;a fjkafka Ôú;h yer oeuq mqoa.,fhla úÈyg' ta ksidu mÈxÑ m%foaYh w;yer tjlgu Tyq weu&szl
jeä úia;r
Feb 15, 2019 12:50 pm
orejka fofokd yd ieñhd iu.Û ðú;h .eg .id .kakg iqO¾ud .;af;a wmuK fjfyila' iqO¾udf.a ieñhd fmof¾re
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Feb 15, 2019 11:47 am
pu;ald ,lañKS m%S IQÜ
jeä úia;r
Feb 14, 2019 06:46 pm
p;=ßld mSßia lshkafka furg mqxÑ ;srh fukau ߧ ;srf
jeä úia;r
Feb 14, 2019 04:03 pm
w‍fmdhs keye' myq.sh ld‍f,a uu f,darkaiaf.a ukud,s fõÈld k
jeä úia;r
Feb 14, 2019 03:45 pm
Wmka Èkh fjkqfjka lsh,d fï j;dfõ úfYaIfhka m%ix.hla mj
jeä úia;r
Feb 14, 2019 12:56 pm
Okxð ;dreld lshkafka ljqo fudkjdo lrkafka lsh,d wuq;=fjka yÿkajd fokak
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
orejka kj fokl= fmd,a lvd ðj;a lrk Èßh msfhl=f.a ixfõ§ l;dj
Aug 10, 2018 01:42 pm   Views: 27

orejka kj fokl= fmd,a lvd ðj;a lrk Èßh msfhl=f.a ixfõ§ l;dj

fmd,a lvd orejka kj fofkl=f.ka hq;a mjq,la Ôj;a lrk wmQre msfhl= ms<sn| .f,afj, há.,afmd;a; m%foaYfhka jd¾;d jkjd'

37 yeúßÈ m%shka; ùrlafldä jk Tyqg iy Tyqf.a ìß| jk 37 yeúßÈ .hdks ksfrdaIkS hqj<g orejka oi fofkl= ,eî we;s kuq;a thska tla orefjl= yÈisfha ñh.sh njhs Tjqka mjikafka'


Tjqkaf.a ksjfia oekg mdi,a hk jhfia miqjk orejka wg fofkl= isák w;r tla ÈhKshla fjk;a m%foaYhl <ud ksjdihl Èúf.jk nj;a Tjqka mjikjd'

ta w;ßka jeäuy,a orejdf.a jhi wjqreÿ 13 la jk w;r nd,u ÈhKshf.a jhi wjqreÿ 4 la'

Tyqf.a ìß| o oekg reêr mSvkh iïnkaO frda.S ;;a;ajhlska o fmf<k njhs Tyq mjikafka'

oeä wd¾:sl wmyiq;d uOHfha Ôj;ajk Tjqkag Wmldrhla l< yels kï 076)4020275 wxlfhka Tjqka weu;sh yelshs' 

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...