TODAY - Fri, Oct 19, 2018
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Oct 19, 2018 02:15 pm
wdorh ms<sn|j wefik l;kaor fndfydah' tajdhska iuyrla iqkaor jqj;a ;j;a tajd lgql;ajfhka msreKq wdor
jeä úia;r
Oct 19, 2018 09:25 am
ish ieñhd úiska ìß|f.a uj urd oud ìß|f.a w;a fol lmd oeóu ksid wirK jQ ldka;djla&zwnj
jeä úia;r
Oct 18, 2018 10:35 pm
lshkafka ,iaik ldka;djla' wehf.a jhi wjqreÿ 35hs' ysgmq ksrEmsldjla',iaik mjq,a ðú;hla .; l, wehg miq.sh Èfkl tl;eka fjkjd' ta
jeä úia;r
Oct 18, 2018 03:22 pm
fjrf<a we.,sh hq;= we÷ï iïnkaOfhka ynrd¥j m%cd fmd,sia tallh úiska ia:dmkh
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Oct 19, 2018 03:22 pm
isxy, iskudfõ" fg,skdgH l,dfõ fukau" fõÈldfõo
jeä úia;r
Oct 19, 2018 03:16 pm
furg l,d flaIa;%hg wka;¾cd,h Tiafia m%yik jevigyka /ila kejqï f,i od
jeä úia;r
Oct 19, 2018 02:12 pm
oiqka m;srK lshkafka ´kEu pß;hlg mK Èh yels w;s olaI k¿
jeä úia;r
Oct 19, 2018 09:30 am
ir,d ldßhjiï lshkafka ñg j¾I .Kklg fmr <ud ks,shla f
jeä úia;r
Oct 18, 2018 11:03 pm
f,dafla ,iaiku .=jka fiaúldj bkafka Ökfha lsõfjd;a ljqrej;au
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
ux WUg lshkafk wuq úfia lsh,d''<.ska .sfhd;a weyela kE jf.a WUhs uuhs Ôj;a Wfka''
Sep 22, 2018 11:11 am   Views: 204

ux WUg lshkafk wuq úfia lsh,d''<.ska .sfhd;a weyela kE jf.a WUhs uuhs Ôj;a Wfka'',nqlsh ixfõ§ l< oUq,af,a wdorKsh ñ;=rd m%skaia ñ;=rkaf.a lru;ska wjika .uka .sh yeá

wjika leue;a; bIag lrñka foayh bÈßfha ñ;=rka .ehQ .Sh''
kqjr .sys,a,d wd;,a tlla oduq lsh,d l;djqKq WUhs''

fï Èkj, f*ianqla iudc cd, fjí wvúfha b;du;a ixfõ§ ùäfhdajla yqjudre fjñka mj;skjd'ta ñ;=frl=f.a yÈis úfhdajl§ ñ;=rdf.a wjika leue;a; bIag lrñka ksi, foayh bÈßfha ñ;=rka b;du;a ixfõ§ .S;hla .dhk lrk ùäfhdajla'

fuu ;reKhd ñhf.dia we;af;a yÈis wk;=rlska njhs oek.kakg ,efnkafka' ñh.sh ;reKhd oUq,a, m%foaYfha mÈxÑ m%skaia l=udr kjr;ak keu;s ;reKfhla njo i|yka'


ñ;=rdf.a fï yÈis úfhdaj ms<sn|j ish ñ;=rka f*ianqla iudc cd,h fj; ixfõÈ igyka lsysmhlao tlalr ;sfnkjd' foayh bÈßfha ñ;=rka .ehQ .S;h my;ska''


 

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...