TODAY - Thu, Jun 20, 2019
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jun 20, 2019 09:38 am
miq.sh fmdfidka fmdfydh Èkfha§ ;ukaf.a wdorKSh mq;dj Ydikhg ndrÿkakq wïud flfkl=f.a PdhdrEm lsysmhla wka;¾cd,h mqrdu ie&s
jeä úia;r
Jun 19, 2019 09:02 pm
uqyqfKa tla mila yd w;la nrm;, f,i ;=jd< ,enQ mqxÑ mqf;l=f.a PdhdrEm miq.sh ld,h mqrdjgu idudc udOH cd,fha
jeä úia;r
Jun 19, 2019 02:45 pm
ìì, fmd,sia jifï" Wvqnqn," f.dvl=Uqr j;a; ,smskfha mÈxÑj isá ch,xi uqÈhkafia,df.a Y%shdks
jeä úia;r
Jun 19, 2019 01:06 pm
ßhÿre n,m;%h b,a¨ fmd,sia ks,OdÍkag wiNHh jpkfhka nek jÈñka Tjqkaf.a wKg lSlre fkdfjñka wixjrYS,S
jeä úia;r
Jun 19, 2019 10:43 am
lD;Su yoj;la yryd ñksfil= ðj;a lrùfï kùk l%uhla fidhd.ekSug weußldkq fglaidia m%dka;fha ffjoH lKavdhula úis
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jun 19, 2019 03:19 pm
uy ueÿfr;a È<s÷ mef,;a ñksid iqjm;aa lrk uyd Tiqj w
jeä úia;r
Jun 19, 2019 12:35 pm
fï ojiaj, jeä wjOdkhla Èkdf.k isák fg,s ;srfha kjl uqyqK
jeä úia;r
Jun 19, 2019 10:37 am
keye' ief,daka kï hkafka ke;su ;rï' whsfn%da yokak ;uhs hkafka' uu f.o
jeä úia;r
Jun 15, 2019 03:08 pm
flá lf,lskau mqxÑ;srfha iy ߧ;srfha ckm%sh ;rejla njg m
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
wgmÜgï fkdñf,a fjila fmdfyda Èk yh¾ fkdñf<a rfÜu ñksiqka fjila W;aijh fujr ieurefõ fufyuhs
May 19, 2019 10:20 pm   Views: 281

wgmÜgï fkdñf,a fjila fmdfyda Èk yh¾ fkdñf<a rfÜu ñksiqka fjila W;aijh fujr ieurefõ fufyuhs

W;=ï jQ iïnqÿ f;u.q, iurk fjila fmdfyda Èkh Bfha Èkfha ^18& fh§ ;snqkd'

Èjhsk mqrd úúo fjila ieKfl<s meje;aùu iEu fjila fmdfyda Èklu mj;ajkakg ñksiqka iQOdkï jqk;a'

fujr tjeks ieKfl<s fyda fjila f;drKa fukau okai,a úYd, jYfhka wvq ù ;sfnkjd'

ta miq.shod Èjhsfka isÿjQ ;%ia;% m%ydrhka ksid rfÜ wdrlaIdj fjkqfjkqhs'

flfia fj;;a fndfyda fokd myka l+vq iy u. ieris<s jeks fohska w,xldrj fujr fjila W;aijh uy;a by<skau ieurE whqreo oel.kakg ,enqKd'

fï w;r Èjhsfka úúo m%foaYj, wuq;= wdldrfha okai,a lsysmhlao oel.kakg ,enqKd'

ta w;r weô,smsáfha ;reK ;reKshka meje;ajQ iaál¾ okai, iy mqiaie,a,dj m%foaYfha meje;ajqKq wgmÜgï okai,o úfYaIhs'

fï w;r u.S m%jdyk nia r: lsysmhl iy ;%Sfrdao r: lsysmhl tÈk ish¨u .uka fkdñ,fha isÿ lsÍuo lghq;= lr ;snqKd'

wod< PdhdrEm my;ska n,kak 

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...