TODAY - Sat, Jul 20, 2019
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jul 20, 2019 02:30 pm
lsUq,kag ydÿ fok fï mqoa.,hd .ek wmg wykak ,efnkafka fldiagd ßldfjka' f,dalfha lsUq,aÆka jeä jYfhka
jeä úia;r
Jul 19, 2019 10:59 pm
.ïmy ) l,f.äfyak m%foaYfha§ ud¾.fha bv ,ndfkdÿka nj mjiñka m%NQ r: follska
jeä úia;r
Jul 19, 2019 10:47 pm
lshkafka Y%S ,xldfõ Wmka ol=Kq bkaÈhdkq iïNjhla we;s mqoa.,fhla' Tyq fï fjoa§ ðj;a
jeä úia;r
Jul 19, 2019 02:38 pm
uu l%Svd lrkafka ;kslru uf.a fouõmshkaf.a úYajdih ksid' uf.a ;d;a;d ;uhs udj fhduq lf<a' ldka;d l%slÜ .ek ta ldf,a wmsg lsisu fo
jeä úia;r
Jul 19, 2019 11:09 am
úiska weußldkq fvd,¾ ñ,shk 250l úhoñka ks¾udKh l<
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jul 19, 2019 11:16 pm
wudhd wêldß .ek ,xldfõ fkdokak flfkla ke;s ;rï' weh ckm%
jeä úia;r
Jul 19, 2019 12:34 pm
ish rx.k yelshdfjka risl yoj;a Èkd.;a ÈklaIs Ôú;h ols
jeä úia;r
Jul 18, 2019 08:45 pm
frdIdka ms,msáh lshkafka mqxÑ ;srfha bkak wysxil fmïjf;la' wy
jeä úia;r
Jul 18, 2019 10:58 am
kej;;a iskudjgwehg wkj¾: kduhla we;"thg wl=re folls' bka weh rgla y&divid
jeä úia;r
Jul 18, 2019 10:36 am
fï fid÷re is;e;a;sh wukaod chr;ak' weh Tn y÷kkafka f;davq kdg
jeä úia;r

he Bogambara prison is no more

The government has decided to permanently close the country's oldest and the second largest prison established by the British colonial rulers in the 19th century.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
uf.a mkaif,a wjqreÿ 40la odfka f.kdmq biau;a urKhg m;ajqKd Tyq uqia,sïjrfhls
Jun 27, 2019 11:01 am   Views: 161

uf.a mkaif,a wjqreÿ 40la odfka f.kdmq biau;a urKhg m;ajqKd Tyq uqia,sïjrfhlsisxy, uqia,sï cd;Ska ms<sn|j fndfyda fihska l;dfjkak mgka .;af;a miq.sh mdial= bßod isÿjQ ;%ia; m%ydrh;a iu.hs'

fï ksid wfma rfÜ cd;Ska w;r wiu.sh j¾Okh fjkak mgka .;a;d'

yenehs wms fï lshkak hk l;dj óg fndfyda fihska fjkia l;djla'

ta tla ysñkula uqia,sï cd;slfhl=f.a urKhg iyNd.S jQ wjia:djla'

ta W!j;ekafka iquk iajdóka jykafiahs'

Wkajykafia tu ñh.sh uqia,sï cd;slhdf.a PdhdrEm lsysmhla tlafldg mjid ;snqfKa uf.a mkaif,a wjqreÿ 40la odfka f.kdmq biau;a urKhg m;ajqKd' Tyq uqia,sïjrfhls' Tyqg ksjka iem ,efíjd hkqfjka'

fï tu igykhs'


FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...