TODAY - Sat, Jul 20, 2019
ojfia mqj;a           ish¿u ojfia mqj;a
Jul 20, 2019 02:30 pm
lsUq,kag ydÿ fok fï mqoa.,hd .ek wmg wykak ,efnkafka fldiagd ßldfjka' f,dalfha lsUq,aÆka jeä jYfhka
jeä úia;r
Jul 19, 2019 10:59 pm
.ïmy ) l,f.äfyak m%foaYfha§ ud¾.fha bv ,ndfkdÿka nj mjiñka m%NQ r: follska
jeä úia;r
Jul 19, 2019 10:47 pm
lshkafka Y%S ,xldfõ Wmka ol=Kq bkaÈhdkq iïNjhla we;s mqoa.,fhla' Tyq fï fjoa§ ðj;a
jeä úia;r
Jul 19, 2019 02:38 pm
uu l%Svd lrkafka ;kslru uf.a fouõmshkaf.a úYajdih ksid' uf.a ;d;a;d ;uhs udj fhduq lf<a' ldka;d l%slÜ .ek ta ldf,a wmsg lsisu fo
jeä úia;r
Jul 19, 2019 11:09 am
úiska weußldkq fvd,¾ ñ,shk 250l úhoñka ks¾udKh l<
jeä úia;r
l,d f.disma         ish¿u l,d f.disma
Jul 19, 2019 11:16 pm
wudhd wêldß .ek ,xldfõ fkdokak flfkla ke;s ;rï' weh ckm%
jeä úia;r
Jul 19, 2019 12:34 pm
ish rx.k yelshdfjka risl yoj;a Èkd.;a ÈklaIs Ôú;h ols
jeä úia;r
Jul 18, 2019 08:45 pm
frdIdka ms,msáh lshkafka mqxÑ ;srfha bkak wysxil fmïjf;la' wy
jeä úia;r
Jul 18, 2019 10:58 am
kej;;a iskudjgwehg wkj¾: kduhla we;"thg wl=re folls' bka weh rgla y&divid
jeä úia;r
Jul 18, 2019 10:36 am
fï fid÷re is;e;a;sh wukaod chr;ak' weh Tn y÷kkafka f;davq kdg
jeä úia;r

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...
jEka r:hla ;=< mqoa., u< isrerla
Jul 11, 2019 11:38 am   Views: 65

jEka r:hla ;=< mqoa., u< isrerla

jeka r:hla ;=< wNsryia f,i ñh .sh mqoa.,fhl=f.a isrerla yuqù ;sfnkjd'

fufia wNsryia f,i ñh f.dia we;af;a kdj,msáh rUqlamsáh m%foaYfha mÈxÑ tia'tï'wd¾ wixl nKavdr iur;=x. keu;s 36 yeúßÈ wújdyl wfhla'

Tyq ßhÿfrl= jYfhka lghq;= lr we;s w;r Tyqf.a ñ;%fhl= Bfha ^10& miajre 6'00 g muK urKlref.a ksji fj; jeka r:h meojdf.k ú;a ;u ñ;%hd u;ameka mdkh lsÍfuka miq u;a ù r:fha msgqmi wiqfka ksod isák nj;a" ál fõ,djlska Tyq wjÈ ù ksjig meñfKhs hkqfjka urKhg m;a mqoa.,hdf.a mshd fj; mjid r:fha h;=ro mshd fj; Ndr § f.dia ;sfnkjd'

jeka r:fha ksod isá ;u mq;d meh lsysmhla .;jqj;a ksjig fkdmeñKs ksid ta ms<sn|j iel is;= urKlref.a mshd ta ms<sn|j 1990 .s,ka r:hg oekqï Èfuka miq .s,ka r:fha ld¾hh uKav,h tu ia:dkhg meñK mßlaId lsÍfuka wk;=rj wixl nKavdr keu;s wh ñh f.dia we;s nj mshdg oekqï § ;sfnkjd'

urKlre u;ao%jHj,g oeä f,i wíneys jqfjl= njhs kdj,msáh fmd,sish mjikafka' isoaêh iïnkaOfhka kdj,msáh fmd,sish mßlaIK wdrïN lr ;sfnkjd' 

FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR

How do you make sure you've got the best shadow/liner combination for you? The looks that will really make your eyes pop, that will give you that alluring gaze whether you're at a board meeting or batting your eyelashes over a cocktail glass, are based on your specific eye color and shape. We've put together a primer for you to size up your gorgeous eyes with your color, to get the best possible effect.

   More...